محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 93 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي در شبكه هاي ادهاک (Ad Hoc)

فهرست مطالب

پيشگفتار1
فصل اول 2
شبكه‌هاي Ad Hoc2
1-1 تقسيم‌بندي شبكه‌هاي بي‌سيم 2
1-2 مروري بر پروتكلهاي مسيريابي در شبكه‌هاي MANET 6
1-2-1 الگوريتمهاي مسيريابي مسطح6
1-2-1-1 پروتكلهاي مسيريابي Table Driven7
1-2-1-1-1  پروتكل مسيريابي DSDV 8
1-2-1-1-2 پروتكل مسيريابي WRP 8
1-2-1-2 پروتكلهاي مسيريابي on-Demand 9
1-2-1-2-1 پروتكل مسيريابي AODV 10
1-2-1-2-2 پروتكل مسيريابي DSR 12
1-2-1-2-3 ظرفيت شبكه هاي بي‌سيم و محدوديت الگوريتمهاي On-Demand 14
1-2-2 الگوريتمهاي مسيريابي سلسله‌مراتبي 15
1-2-2-1 مفهوم خوشه‌يابي 18
1-2-2-2 مزاياي استفاده از خوشه‌يابي 20
1-2-2-3 الگوريتمهاي مسيريابي سلسله‌مراتبي مبتني بر خوشه‌يابي 22
فصل دوم 25
عناصر مورد استفاده جهت شبيه‌سازي شبكه‌هاي MANET25
2-1 تكنولوژي بي‌سيم مورد استفاده در شبيه سازي شبكه هاي  Ad Hoc 25
2-2 مدلهاي تحرك 30
2-2-1 مدل‌هاي تحرك تصادفي 31
2-2-2 مدل تحرك با وابستگي لحظه‌اي 32
2-2-3 مدل تحرك با وابستگي فضايي 33
2-2-4 مدلهاي تحرك با محدوديت جغرافيايي 35
2-2-5 خصوصيات مدل تحرك Random Waypoint 35
2-3 ابزار شبيه‌سازي 38

فصل سوم 42
خوشه‌يابي 42
3-1 مروري بر الگوريتمهاي خوشه‌يابي 42
3-2 پارامترهاي كارايي در روشهاي خوشه‌يابي 50
3-3 الگوريتم خوشه‌يابي پيشنهادی 52
3-3-1 تشخيص گره‌های همسايه 54
3-3-2 شکل گيری خوشه‌ها 55
3-3-3 پيکربندی مجدد خوشه‌ها 58
3-3-4 ارزيابی کارايی 65
فصل چهارم77
نتيجه‌گيري و پيشنهاد براي آينده 77
ضميمه 1 ( واژه‌نامه ) 80.
ضميمه 2 ( عبارتهاي اختصاري ) 82