محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۳۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 308 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه ديدگاه هاي امنيتي بين المللي ( از پايان جنگ سرد تا زمان حال )

فهرست مطالب


چکيده 1
فصل اول : کليات پژوهش
1- طرح مسئله2
2- سئوال اصلي 5
3 – سئوالات فرعي 5
4 – فرضيه اصلي 5

5 – قلمرو تحقيق 5
6 – روش تحقيق5
7 – متغيرها6
8 – انگيزه انتخاب موضوع6
9 – اهداف انتخاب موضوع 6
10 – بررسي ادبيات موجود 7
11 – تعريف مفهومي متغيرها 7
12- تعريف مفاهيم کليدي 9
13- ساختار تحقيق10


فصل دوم : آخرين موج از تئوريهاي روابط بين المللي ؛ نظريه رژيم هاي بين المللي
مقدمه11
گفتار اول : اهميت و جايگاه رژيم هاي بين المللي14
 الف – ساختار گرايان 17
 ب – پيروان گروسيوس26
 ج – ساختار گرايان تعديلي32
گفتار دوم : بنيان هاي مفهومي و تئوريک رژيم هاي بين المللي34
 الف – بنيان هاي مفهومي رژيم هاي بين المللي39
 ب – اجزاء تشکيل دهنده رژيم هاي بين المللي39
 ج – ويژگي هاي رژيم هاي بين المللي 42
 د – انواع رژيم هاي بين المللي42
 ه – گروه بندي رژيم هاي بين المللي45
 و – رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي46
 ي – عوامل موثر در تشکيل رژيم هاي بين المللي و رويکردهاي نظري46
گفتار سوم : دلايل به وجود آمدن مشکلات تغييرات ،
و نيز نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي 64
 الف – مشکلات ماهوي و بنيادين رژيم هاي بين المللي64
 ب – مشکلات ساختي و شکلي 65
 ج – مشکلات تصميم گيري و تصميم سازي 67
 د – نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي 69
 ه – جايگاه حقوقي رژيم هاي بين المللي 70
 و – پارادايم هاي تحليلي رژيم هاي بين المللي 73
 ي – علل و عوامل موثر در تغيير رژيم هاي بين المللي85
 نتيجه گيري90

فصل سوم : رژيم هاي امنيتي بين امللي و مقايسه ديدگاه هاي ديدگاه امريکا و روسيه
مقدمه 92
گفتار اول مفهوم امنيت ، بازدارندگي ، کنترل تسليحات و خلع سلاح 93
 الف – مفهوم امنيت 93
 ب – باز دارندگي و مراحل مختلف مسابقه تسحيلاتي امريکا و روسيه (شوروي سابق)  95
 ج – کنترل تسليحات و خلع سلاح105
 1 – کنترل تسليحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد 107
 2 – کنترل تسحيلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 111
گفتار دوم : ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به قرار دادهاي ABM و طرح سپر دفاع ملي
موشکي NMD 114
 الف – گفتگوهاي محدوديت سلاح هاي استراتژيک119
 1 – قرارداد سالت يک 119
 2 – قرار دادسالت دو 120
 3 – قرار دادهاي استارت يک ، دو ، سه ،120
 4 – قرار داد سورت 120
       ب – سيستم دفاع ملي موشکي NMD  و ديدگاههاي موافقين و مخالفين آن 121
 1 - سيستم دفاع ملي موشکي NMD  و واکنش روسيه به آن. 125
 2 – پيامدهاي استقرار سيستم دفاع ملي موشکيNMD 129
 3 – اثرات سپر دفاع ملي موشکي بر کنترل تسليحات129
 ج – طرح سپر دفاع ملي موشکي NMD و حادثه 11 سپتامبر131
گفتار سوم : رژيم بين المللي کنترل و مهار موشکي MTCR و نظامنامه موشکي ICOC 135
 الف – رژيم مهار و کنترل فناوري مشکي MTCR 137
 ب -  دلايل کارايي و عدم کارايي رژيم کنترل و مهار فن آوري موشکيMTCR 142
 ج – ايجاد نظام نامه يا کردار نامه موشکي ICOC 148
 د – رژيم کنترل صادرات تسليحات و ديدگاه هاي روسيه و امريکا 151
گفتار چهارم : کنوانسيون هاي منع سلاح هاي بيولوژيک و منع سلاح هاي شيميايي
CW – BWC161
  الف – کنوانسيون منع گسترش ، توليد و ذخيره سازي سلاح هاي بيولوژيک ( BWC)161
 ب – کنوانسيون ممنوعيت کاربرد سلاح هاي شيميايي (CWC171
گفتار پنجم : دو رژيم امنيتي خلع سلاح هسته اي جهان (CTBT, NPT 176
 الف – نگاهي به مباني نظري انرژي هسته اي 178
 ب – آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA ) 182
 ج – معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ( NPT185
 د – رژيم امنيتي منع جامع آزمايشات هسته اي(CTBT 191
گفتار ششم : رﮊيم امنيتي ناتو ، رﮊيم کنترل تسليحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعي موشکي در لهستان و چک 198
 الف - رﮊيم امنيتي بين المللي ناتو ، ارزيابي جايگاه آن در محيط امنيت بين المللي198
 ب – سپر دفاع موشکي در لهستان و چک و شکاف در رﮊيم امنيتي213
 ج - رﮊيم کنترل تسليحات متعارف يا نيروهاي متعارف در اروپا (CFE 219
 نتيجه گيري226

فصل چهارم : نگرش امريکا و روسيه به پرونده هسته اي ايران
مقدمه 228
گفتار اول : تاريخچه روابط هسته اي ايران و امريکا پس از انقلاب229
 الف – سير تعاملات ايران و آمريکا در خصوص مسائل هسته اي 231
 ب – استراتژي سياست خارجي امريکا در دوره بوش پسر در قبال ايران 234
گفتار دوم : ديپلماسي هسته اي امريکا در قبال ايران 236
 الف – برنامه هسته اي ايران از ديد امريکا 238
 ب – سياست هاي امريکا براي مقابله با برنامه هاي ايران 241
گفتار سوم : اتهامات ايالات متحده عليه فعاليتهاي هسته اي ايران 245
 الف – اتهامات فني 245
 ب – تحليل اقتصادي246
گفتار چهارم : سياست خارجي ايران و روسيه در قبال يکديگر 248
 الف – زمينه هاي همکاري ايران و روسيه253
  ب – زمينه هاي همکاري اقتصادي در سطح جهاني 254
گفتار پنجم : تغيير نگرش روسيه در خصوص پرونده هسته اي ايران از حالت بازي با ايران تا رأي مثبت به قطعنامه بر عليه ايران 256
نتيجه گيري262

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 264
پيوست ها و ضمائم :
پيوست (الف ) گاه شمار هستهاي در سال 1385272
 پيوست (ب ) سير برنامه اتمي ايران در سال 1386277
کتابنامه
 الف ) کتب فارسي 281
 ب ) مقالات فارسي 287
 ج ) نشريات فارسي 292
 د ) جزوات درسي 293
 و ) پايان نامه ها و رساله ها 294
 ه ) منابع اينترنتي و خبر گزاري ها 296
 ي ) منابع انگليسي 297
چکيده انگليسي 300

فهرست جداول

جدول 2- 1 جدول مفاهيم کليدي رژيمهاي بين المللي88