محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 85 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد

فهرست

  فصل اول   7                                                                                    
مقدمه 8    
بيان مسئله  15          
اهداف تحقيق 17
ضرورت واهميت تحقيق  19                                                             
سوال مسئله 20                                                                              
اضطراب  21                                                                                   
اختلال خلقي عاطفي  22                                                                   
جانباز  23                                                                                     
روان درماني  24                                                                           
ناهنجاري  25                                                                               
فصل دوم  27                                                                               
روش تحقيق ( ادبيات و پيشينه تحقيق ) 28                                      
نظريه علل افسردگي 29                                                                
نظريه هاي يادگيري  30                                                                
مروري برتحقيقات انجام شده 35                                                    
علائم افسردگي  36                                                                      
علائم عمومي افسردگي      38                                                      
طبقه بندي افسردگي براساس علائم و نشانه ها  40                        
انواع باليني افسردگي  46                                                             
همه گيرشناسي افسردگي ( شيوع افسردگي ) 47                           
 سبب شناسي افسردگي ( علل افسردگي )   49                              
افسردگي و تجارت نخستين كودكي 50                                        
علل افسردگي هاي بيمار گونه  51                                                                                                                                                          
فصل سوم  55                                                                    
جامعه آماري مورد  56                                                        
حجم نمونه  56                                                                   
روش آماري  59                                                                

فصل چهارم 60                                                                
نمودار شماره (1)   67                                                        
نمودار شماره (2) 68                                                          
تجزيه و تحليل آماري   69                                                 
تحليل نتايج  71                                                                 

فصل پنجم  72                                                                 
بحث و نتيجه 73                                                               
محدوديتهاي  74                                                           
پيشنهادات  76                                                              
ضميمه   78                                                                     
تست افسردگي بك    79                                                    
منابع و ماخذ    85