محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 121 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

فهرست مطالب

        
چکیده          11                                                                          
مقدمه   12

بخش اول : کلیات   
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب   
1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                   16
1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب             19
1-3 سابقه تقتین                                                20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن  
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                    22
2-2 در مرحله دادرسی                                                                23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب  
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب   24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب   24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب  
- مرجع دادسرایی   27
- مرجع دادرسی   30
الف : دادگاه کیفری استان   31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب  31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار   32 
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی   34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی   35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی  
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب   38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت   41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی   42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات   45
1- تعاریف                                                                                   
1-1-1 معنای فوت                                                             46    
الف ) مرگ ظاهری  46 
ب) کما  47 
ج) مرگ مغزی  48
د) حکم موت فرضی   50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی   
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه   51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی  53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال   54
3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی   
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب   55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی   56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم   59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت   60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی   61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم  61
4-1 : نمونه کاربردی   62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت  
کلیات   64
1-2 : معنای گذشت                                                            64           
   2-2     : جرایم قابل گذشت   65
    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت  
الف : روش ضابطه قانونی   65
ب: روش احصای قانونی   66
ج: روش قانون گذار ایران   66
4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی  
1-4-2 : تعریف شاکی   70
2-4-2 :تشریفات گذشت   71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده   
الف: حق تمتع   71
ب: اهلیت استیفاء  72 
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی   73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات   77
1- تعریف                                                                              77   
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                    
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                               78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی   80
 و قبل از صدور حکم                                                                       
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم  80
فصل چهارم : عفو  
کلیات   83
4-1 : تعریف   83
4-2 :انواع عفو   
الف: عفو عام   84 
ب: عفو خاص   85
4-3 : آثار عفو   
الف : آثار عفو عام   86
ب: آثار عفو خاص   86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه   
کلیات   90
1-5 : تعریف   90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری   90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری   94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات   
6-1 : تعریف   97
6-2 : علت وضع مرور زمان   
الف : دلایل موافقان   98
ب: دلایل مخالفان   99 
6-3 : انواع مرور زمان   
1-3-6: مرور زمان شکایت   99
2-3-6: مرور زمان تعقیب   100
3-3-6 : مرور زمان مجازات   100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان   101
ب : آثار انقطاع مرور زمان   102
6-5 تعلیق مرور زمان   102
6-6 آثار مرور زمان   103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    103
فصل هفتم : جنون   
کلیات   108
1-7 تعریف جنون   108
2-7 انواع جنون   
الف : جنون ادواری   109
ب: جنون دایمی   109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم  
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم   109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب   110
نتیجه گیری   113
پیشنهادات   114
منابع و ماخذ  117