محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 100 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد

فهرست مطالب

 فصل اول- طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مساله 4
ضرورت و اهميت پژوهش 5
اهداف پژوهش 7
هدف اصلي پژوهش 7
اهداف فرعي پژوهش 7
فرضیه¬های پژوهش 8
محدودیت¬های پژوهش 9
تعاريف نظري  10
تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
فعاليت بدني 14
ورزش  16
مفهوم سلامت روان  18
فعاليت بدني و سلامت روان   19
مفهوم سلامت روان در نظريه¬هاي روانكاوي 23
نظريه آدلر  24
نظريه اريكسون 24
نظريه كورت لوين25
نظريه كارل راجرز   .. 25
سلامت از ديدگاه زيستي، رواني و اجتماعي 25
مفهوم سالمندي 27
فعاليت بدني و سلامت روان سالمندان 29
تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور 32
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 36

فصل سوم- روش تحقیق 
مقدمه 41
روش پژوهش 41
جامعه آماري 42
نمونه آماري 42
ابزار پژوهش 45
روايي و اعتبار ابزار 47
متغیرهای تحقیق 49
روش¬هاي آماري 50   
ملاحظات اخلاقي 50   
آزمون فرض نرمال بودن متغيرها 50   

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده¬ها
مقدمه 55
سن 56
وضعيت تأهل 57
شغل  58
ميزان فعاليت در هفته 59
بيماري قلبي 60
فشار خون بالا 61
بيماري آرتروز 62
بيماري ديابت 63
توصيف سلامت رواني آزمودني¬ها به تفكيك فعاليت 64
توصيف بعد جسماني سلامت روان آزمودني¬ها 65
توصيف بعد اضطراب و اختلال خواب سلامت روان آزمودني¬ها 66
توصيف بعد كاركردهاي اجتماعي سلامت روان آزمودني¬ها 67
توصيف بعد افسردگي سلامت روان آزمودني¬ها 68
توصيف سلامت رواني آزمودني¬ها به تفكيك وضعيت تأهل 69
بخش دوم : آزمون فرضیه 70
آزمون فرضيه اول 71
آزمون فرضيه دوم 72
آزمون فرضيه سوم 73
آزمون فرضيه چهارم 74
آزمون فرضيه پنجم 75
آزمون فرضيه ششم 76


فصل پنجم- بحث و نتیجه¬گیری
مقدمه 79
خلاصه¬ي پژوهش 79
یافته¬های پژوهش80 
بحث و نتيجه¬گيري 82
نتيجه¬گيري كلي 85
پیشنهادهاي مبتني بر يافته¬هاي پژوهش 86
پیشنهادات برای پژوهش های آینده 86

منابع و پیوست ها 87