محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 175 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

فهرست مطالب

فصل اول: كليات 
1- مقدمه  
2- بيان مسئله 
2-1 اهميت و ضرورت مسئله 
3-1 اهداف پژوهش 
4-1 جامعه آماري 
5-1 نمونه و روش نمونه گيري 
6-1 روش تحقيق 
7-1 مراحل اجراي تحقيق 
8-1 مشكلات تحقيق 
9-1 ارائه پيشنهادات 

فصل دوم: ايثار در منابع اسلامي 
2-تعريف ايثار 
1-2 نمونه اي از آيات قرآن كريم درباره ايثار و شهادت 
3-انواع ايثار 
1-3 جهاد 
2-3 شهادت 
3-3 فناي عاشق در معشوق 
4-3 دهش و بخشش 
5-3 انفاق 
6-3 جامعه پزشكي 
4-ايثار پيامبر (ص) و اهل بيت(ع) 
1-4 ايثار پيامبر در راه ترويج اسلام 
1-1-4 ايثار در آئين محمدي (ص) و ائمه اطهار (ع) 
2-1-4 ايثار انصار نسبت به مهاجران 
2-4 ايثار حضرت علي 
3-4 حماسه حسيني  
5 شهادت 
1-5 فلسفه وجودي فرهنگ ايثار و شهادت در مكتب اسلام 
1-1-5 ايثار و شهادت در تاريخ اسلام 
2-5 شهادت طلبي و انتفاضه 
3-5 انگيزه هاي شهادت طلبي 
4-5 شهادت در دين يهود 
5-5 شهادت در مسيحيت 
6-5 ايثار و شهادت طلبي در تاريخ پر بار انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 
1-6-5 شهيد و شهادت از ديدگاه امام خميني (ره) 
2-6-5 شهادت در بسته تاريخ از ديدگاه امام خميني (ره) 
3-6-5 مفهوم و ارزش شهادت از ديدگاه امام خميني (ره) 
4-6-5 مقام و منزلت شهدا از ديدگاه امام خميني (ره) 

فصل سوم: تأثير ايثار در تكامل فرد و اجتماع 
6-تأثير ايثار در تكامل فرد 
1-6 ايثار و خدا محوري 
2-6 نقش ايثار در رشد و تعالي انسان 
3-6 ايثار و عزت نفس 
4-6 ايثار و توجه به آخرت 
5-6 ايثار و صبوري در برابر ناملايمات 
7- تأثير ايثار در تكامل اجتماع 
8-ترويج فرهنگ ايثار در حوزه اجتماعي 
1-8 سطح نخست (خانواده) 
2-8 سطح دوم (محيط جغرافيايي) 
3-8-سطح سوم (جامعه) 
9-ترويج ايثار در حوزه فرهنگي 
10-ترويج ايثار در حوزه سياسي  
11- ترويج ايثار در حوزه اقتصادي 

فصل چهارم: بررسي ديدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ايثار و تأثير در تكامل فرد
و اجتماع 
12-جداول و نتايج 
13-نتيجه گيري 
14-فهرست منابع و مآخذ 
15-ضمائم 
1-15 نمونه پرسشنامه 
2-15 نمونه مصاحبه