محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 125 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد

فهرست

چكيده         7
فصل اول: كليات تحقيق       8
مقدمه          10
بيان مساله         12
اهداف تحقيق         13
فرضيه تحقيق         14

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق      16
تعريف اعتياد         17
اختلالهاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي     18
تعريف افسردگي        21
شكل گيري افسردگي در جريان تحول      23
افسردگي هاي دوره اول كودكي      24
افسردگي اتكايي        25
بي حالتي خلقي         28
افسردگي هاي زودرس ديگر       29
افسردگي در خلال دوره ها دوم و سوم كودكي    34
نشانه هايي كه مستقيما به افسردگي وابسته اند     35
نشانه هاي وابسته به رنج افسرده دار      36
رفتار هاي معادل افسردگي       38
واكنش اضطرابي افسرده دار       40
افسردگي متبني بر احساس رها شدگي      42
فراواني افسردگي در خلال تحول      44
گسترده افسردگي مهار       50
اختلالات شخصيت        56
نظامهاي راج طبقه بندي       57
اختلالات مربوط به محور I        60
اختلالات شخصيت        66
خطرات و مزاياي تشخيص و طبقه بندي     68
خطاي تشخيص        71
سوالات فصل پنجم        75
فرايند سيگاري شدن        79
اعتياد به الكل         81
روشهاي پيشگيري از الكلسيم       82
پيشگيري و جلوگيري از سو مصرف      83
واژه اعتياد در فرهنگ ايران       84
علتهاي اعتياد         90
خانواده افراد معتاد        91
دوستان و اوقات فراغت       95
عوامل سياسي         96
پيشگيري از اعتياد        97

فصل سوم : روش تحقيق       100
جامعه مورد مطالعه        101
ابزار اندازه گيري تحقيق       102
روش تحقيق         103

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داري     104
جدول 1-4 نمرات خام آزمونيها از ويژگيهاي شخصيتي   105
جدول 3-4 مقايسه پارانويا در بين دانشجويان     108

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري      112
بحث و نتيجه گيري        113
پيشنهادات         115
محدوديت ها         116
منابع ماخذ