محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 133 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای پاورقی
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مهمترین اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
2- سؤالات
3- فرضیه ها
4- روش تحقیق
بخش اول
رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
 
بخش اول - رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
مبحث اول: تعاریف
گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت
بند اول- قرار
بند دوم: بازداشت
گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت
گفتار سوم- تمیز بازداشت  از مفاهیم مشابه
بند اول- بازداشت و توقیف
بند دوم- بازداشت و حبس
بند سوم- بازداشت و جلب
بند چهارم – بازداشت و تحت نظر
مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت و اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت
ب- حفظ منافع بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم– عقل
مبحث دوم: اهداف اخذ تامین قرار بازداشت موقت
گفتار اول: دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه
گفتار دوم – جلوگیری از قرار و پنهان شدن متهم
گفتار سوم- جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم  تبانی با شهود
گفتار چهارم- اقدام تأمینی
بند اول- تدبیر تامین ناظر به منافع متهم
بند دوم- جلوگیری از ارتکاب جرم
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در خصوص قرار بازداشت متهم
مبحث اول- دیدگاه موافقان
بند اول – جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
بند دوم- جلوگیری از امحای آثار جرم
بند سوم- پیشگیری از تبانی با سایر اشخاص
بند چهارم- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی
مبحث دوم- دیدگاه مخالفان
بند اول- تعارض با اصل برائت
بند دوم- تاثیر در سرنوشت پرونده کیفری
بند سوم- تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری
بند چهارم- غیرقابل جبران بودن بازداشت پس از صدور حکم به نفع متهم

 

 

 

بخش دوم : رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قراربازداشت موقت
 فصل اول- انواع بازداشت موقت بعنوان قرار تامین کیفری مناسب
مبحث اول: انواع و موارد قرار بازداشت موقت بعنوان قرار اولیه
گفتار اول: قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد آن
الف) قرار بازداشت موقت اختیاری
ب) موارد قرار بازداشت موقت اختیاری
گفتار دوم: قرار بازداشت موقت اجباری و موارد آن
الف) قرار بازداشت موقت اجباری
ب) موارد بازداشت موقت اجباری
بند اول- در قانون آیین دادرسی کیفری 
بند دوم- در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت، جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول- قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
بند اول- ماهیت قرار کفالت
الف- قرار اخذ کفیل
ب- قرار قبولی کفالت
بند دوم- شرایط قرار کفالت
الف- شرایط کفیل
ب- ضابطه تعیین وجه الکفاله
بند چهارم- قابلیت اعتراض
بند پنجم: ضمانت اجرای قرار
الف- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
ب- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه
وثیقه قضایی
الف)قرار اخذ وثیقه:
ب) قرار قبولی وثیقه:
بند دوم- شرایط وثیقه
الف- مال مورد وثیقه
ب- میزان وثیقه
ج- نحوه مصرف مال مورد وثیقه
بند سوم- ضمانت اجرای قرار
الف- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه:
ب- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه¬گذار از حاضر کردن متهم:
فصل دوم- شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط اخذ تامین کیفری
گفتار اول: موارد خاص
الف- شاخص موضوع تامین:
ب- قرار تامین خاص
گفتار دوم- ضوابط عام
الف- اهمیت جرم و شدت مجازات
ب- دلائل و اسباب اتهام
ج- احتمال فرار متهم
د- از بین رفتن آثار جرم
هـ- سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن و حیثیت او
گفتار دوم: مقامات صالح صدور قرار بازداشت موقت
گفار سوم: ضرورت توجیه قراربازداشت موقت
گفتار چهارم: مدت بازداشت موقت و کیفیت تمدید آن
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول- اعتراض به قرار بازداشت موقت  و مرجع رسیدگی به آن
گفتار دوم- مرجع رسیدگی به اعتراض
گفتار سوم- موارد الغاء قرار بازداشت موقت

دارای پاورقی