محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 107 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

فهرست مطالب

پیش گفتار 

فصل اول : سیال حفاری
  1-1 مقدمه                                                        
1-2 هرزروی سیال حفاری                                    
1-3 انواع سیالات حفاری                                          
      1-3-1 گازها                                                    
        1-3-1-1 معایب سیالات گازی                                
        1-3-1-2 محاسن سیالات گازی                                     
      1-3-2 مایعات                                                                
              1-3-2-1 موارد استفاده از آب                                      
      1-3-3 ذرات کلوئیدی                                                        
      1-3-4 گل حفاری                                                            
      1-3-4 امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب                         

1-3-5 ترکیبی از دو نوع سیال حفاری                                    
1-4 سیال حفاری پایه روغنی                                                     
1-5 سیال حفاری پایه آبی                                                          
1-6 سیال حفاری پایه سنتزی

                                                     
فصل دوم : گل حفاری
2-1 انواع گل های حفاری                                                          
      2-1-1 گل های روغنی                                                       
       2-1-2 گل های امولوسیونی پایه آبی                                        
       2-1-3 گل های امولوسیونی پایه نفتی           
       2-1-4 گل های رسی                                                         
2-2 وظایف گل حفاری                                                             
     2-2-1 تمیز کردن چاه                                                         
     2-2-2 خنک کاری                                                             
     2-2-3 روان کردن                                                             
     2-2-4 پر کردن منافذ                                                          
     2-2-5 کنترل فشار                                                             
     2-2-6 معلق نگه داشتن                                     
     2-2-7 ترخیص شن                                                               
     2-2-8 تحمل وزن لوله های حفاری                                             
     2-2-9 دریافت اطلاعات                                                          
     2-2-10 انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته            
2-3 بنتونیت                                                                        
2-4 تهیه گل بنتونیتی                                                              
2-5 فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی                              
2-6 افزودن ملاس                                                                 
2-7 انواع رس                                                                     
2-8 تعیین ماهیت رس                                                            
2-9 ذرات کلوئیدی 

فصل سوم : تینر                                                            
3-1 انواع تینر                                                                     
          3-1-1 تینرهای معدنی                                         
          3-1-2 تینرهای آلی                                              
3-2 مهمترین تینرهای ساخته شده     

 
فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا
4-1 حفاری تحت تعادل                                                           
4-2 روش های حفاری با هوا                                                    
     4-2-1 روش تر                                                              
     4-2-2 روش خشک

           
فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا 10%
               در هر فوت کاهش می دهد 
5-1 مقدمه                 
5-2 زمینه میدان              
5-3 انتخاب مته و هیدرولیک    
5-4 مایع حفاری                           
5-5 نتیجه استفاده از سیال حفاری        
5-6 بالا بردن rop                   
5-7 خلاصه کارهای انجام شده         
5-8 نتیجه 

                                    
فصل ششم : تصفیه گل حفاری                                   
6-1 مقدمه                          
6-2 سیستم های تصفیه گل حفاری              
    6-2-1 سیستم solid control                
    6-2-2 سیستم zero discharge              
6-3 بازیافت گل های حفاری                          
6-4 کاهش حجم پسماند                                 
6-5 به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار                 
6-6 به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری       
6-7 کاربرد خشک کن ورتیکال بست                           
6-8 تشریح سیستم                                  
6-9 سیستم اداره سیال                                      
6- 10 نتیجه گیری                                        
منابع