محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 157 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مطالعات سبک شناسی (نمونه برداری و بررسیهای زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه (شمال بافت) و ده شیخ از ناحیه اسفندقه

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات (1)                       
     1-1       مقدمه                                              
       2-1     ترکیب پوسته اقیانوسی      
      3-1       نحوه شکل گیری پوسته اقیانوسی                      
      4-1       دگرگونی در پوسته اقیانوسی                         
      5-1       افیولیت ها و پریدوتیت های آلپین                    
      6-1       فرق افیولیت ملانژ با افیولیت کلاسیک                
      7-1       منشأ افیولیت ها                                               
      8-1       نیروی محرک صفحات                                               
      9-1       دگرگونی در مجموعه افیولیتی                                  
      10-1     افیولیت های ایران                                                 
      11-1      مشخصات افیولیت ملانژهای ایران                       
      12-1      دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران                     
      13-1      سن افیولیت ملانژهای ایران                             


فصل دوم : کلیات (2)      
1-2          کانسارهای کرومیت ایران              
   2-2       کرمیت                                                                 
    3-2       تجارت جهانی کرم                                                   
   4-2        تیپ کانسارهای کرومیت                                          
             1-4-2    کانسارهای کرومیت لایه ای   
2-4-2                 کانسارهای کرومیت انبانی                                 
5-2           مقایسه کانسارهای کرومیت انبانی و کانسارهای کرومیت لایه ای             
 6-2          ساخت و بافت کانه کرومیت                                         
7-2           انکلوزیونهای موجود در کانه کرومیت       
 8-2          ترکیب ماگما و ته نشینی کرومیت درکانسارهای تیپ لایه ای      
9-2           تأثیر روابط سنگ و مذاب در شکل گیری کانسارهای کرومیت انبانی 
10-2         دو مثال از کرومیتهای تیپ انبان                                     
            1-10-2    کانسارهای کرومیتی در افیولیت های عمان    
           2-10-2    کانسارهای کرومیتی گلمن در ترکیه                    
11-2        کانسارهای کرومیت ایران                                              

  فصل سوم : زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه و ده شیخ   
1-3             زمین شناسی عمومی منطقه اسفندقه 
   2-3       موقعیت جغرافیایی مناطق رزکوئیه و ده شیخ        
   3-3       زمین شناسی منطقه رزکوئیه       
   4-3        نمونه برداری از منطقه رزکوئیه                     
5-3            مطالعات میکروسکپی بر روی مقاطع نازک منطقه رزکوئیه 
             1-5-3 سرپانتینیت های منطقه رزکوئیه                       
            2-5-3  رخساره های دگرگونی در منطقه رزکوئیه             
 6-3          مطالعه مقاطع صیقلی منطقه رزکوئیه                        
 7-3          زمین شناسی منطقه ده شیخ    
8-3           نمونه برداری از منطقه شیخ                                           

9-3           نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک منطقه ه شیخ
 10-3       کانی شناسی سنگهای پریدوتیتی منطقه ده شیخ      
11-3        مشخصات عمومی کانسارهای کرومیت منطقه ده شیخ    
12-3         مطالعه مقاطع صیقلی منطقه ده شیخ                        

 
فصل چهارم : مطالعات پراش اشعه X(XRD)     
1-4     مقدمه                                                           
2-4     آنالیز شیمیایی XRD سنگها یمنطقه ده شیخ             
3-4     آتالیز XRD سنگهای منطقه رزکوئیه                    
4-4     تعیین ترکیب شیمیایی کانه کرومیت از طریق نمودار XRD                           
     1-4-4    مطالعه XRD کالسنگ کرومیتی منطق رزکوئیه و ده شیخ  

نتیجه گیری                                                       
پیشنهادات                                                                                                                     
منابع