محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 176 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

معدن آهك چمبودك

فهرست مطالب

پيشگفتار
مقدمه

بخش 1ـ زمين‌شناسي و مطالعات اكتشافي ذخاير
1ـ زمين شناسي عمومي منطقه
2ـ شرح عمليات اكتشافي
1ـ2ـ سازندلار
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهاي لاركوه حوضك
3ـ1ـ2ـ ذخاير سنگ آهك لار در ارتفاعات
شمال غرب مجتمع (بلوك3)
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري بلوك3
2ـ3ـ1ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج
2ـ2ـ سازنداليكا
1ـ2ـ2ـ بلوك1
1ـ1ـ2ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج
2ـ1ـ2ـ2ـ آزمايشات پخت
3ـ1ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك1)
2ـ2ـ2ـ بلوك2
1ـ2ـ2ـ2ـ كيفيت
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك2)

 بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداري بلوكهاي شماره 1 و
مقدمه
1ـ بلوك1
1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج
2ـ1ـ روش استخراج
الف ـ مرحله آماده‌سازي و استخراج توأم سنگ
1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازي و استخراج

ب ـ مرحله اصلي استخراج سنگ از پله‌هاي آماده
3ـ1ـ راه دستيابي
2ـ بلوك2
1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج
2ـ2ـ روش استخراج
الف ـ مرحله آماده‌سازي
ب ـ مرحله اصلي استخراج از بلوك2 معدني

بخش3ـ شرح عمليات حفاري، آتشباري، بارگيري و حمل
5ـ عمليات حفاري و آتشباري
5ـ1ـ آرايش چالهاي انفجاري
5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B
5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله رديفي چالها
5ـ4ـ پرامتر T يا Stemming (گل‌گذاري)
5ـ5ـ پرامتر J يا Subdrilling (اضافه حفاري)
5ـ6ـ هندسه الگوي حفاري
5ـ7ـ طول چال
5ـ8ـ پرامتر تأخير زمان انفجار بين رديف چالهاي حفاري = =Tr
6ـ جداول مشخصات حفاري و آتشباري
7ـ طراحي آتشباري در پله‌هاي كم ارتفاع
8ـ1ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 63 ميلي‌متري
8ـ2ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 76 ميلي‌متري
8ـ3ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 102 ميلي‌متري

9ـ آتشباري ثانويه
10ـ مراحل مختلف استخراجي
الف ـ مرحله آماده‌سازي
ب ـ مرحله استخراج برشهاي آماده
11ـ مشخصات پله‌هاي استخراجي و شكل معدن پس از استخراج
12ـ حداقل عرض پله استخراجي
13ـ حداقل طول جبهه كارهاي آماده
14ـ شرح عمليات چال‌زني در مرحله استخراج اصلي
15ـ بارگيري
16ـ باربري

بخش4ـ محاسبات اقتصادي طرح
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ماشين‌آلات
3ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري تأسيسات
4ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت
1ـ2ـ محاسبه هزينه‌هاي جاري
2ـ2ـ محاسبه هزينه سوخت
3ـ2ـ محاسبه هزينه قطعات يدكي و لوازم مصرفي ماشين
آلات و تعميرات و نگهداري
4ـ1ـ محاسبه هزينه ابزار و لوازم و مواد مصرفي
5ـ2ـ هزينه مواد ناريه
6ـ2ـ هزينه‌هاي پرسنلي
7ـ2ـ جمع هزينه‌هاي جاري ساليانه
3ـ سرمايه در گردش
4ـ هزينه پرداخت قيمت پايه ساليانه
5ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه
6ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه
7ـ قيمت تمام شده هر تن سنگ تحويلي به سنگ شكن كارخانه
ـ جدول استهلاك
ـ جدولD.c.F
منابع وماخذ