محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 200 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

تكنولوژي انرژي خورشيدي و طراحي و محاسبه آن در دستگاه‌هاي خانگي و صنعتي

فهرست

مقدمه          1
تاريخچه          4
زمين و انرژي خورشيدي       9
وضعيت انرژي در ايران       15
زواياي خورشيدي        20
وسايل اندازه گيري تابش خورشيدي      41
انرژي خورشيدي و مقايسه‌ي آن با انرژي هاي ديگر    46
انواع تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي      53
تابش خورشيد         60
عملكرد سلول هاي خورشيدي       73
ذخيره سازي انرژي        85
سيستم هاي گرما خورشيدي       106
آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش ساختمان و مصرف   113
آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش و سرمايش    116
سيستم هاي تهيه‌ي آب شيرين خورشيدي     118
طراحي و محاسبات آبگرمكن خورشيدي     143
محاسبات دستگاه آب شيرين كن خورشيدي     161
سيستم هاي خشك كن خورشيدي      165
سيستم هاي سرد كننده خورشيدي      179
اولين ساختمان خورشيدي در ايران       184
منابع و مآخذ         197