محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 105 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : مربوط به رشته صنايع چوب و كاغذ
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه چوب همكشيدگي در گونه راش و مدل سازي

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه ….…..…………………………………….1
مشخصات ماكروسكوپي و ميكروسكوپي گونه راش….…...4
1-1 مشخصات گياهي(خواص ماكروسكوپي)....………… 5
1-2 خواهش راش…...………………………………5
1-3 منطقه پراكنش…...………….………………….6
1-3-1 درخت شناسي گياهي…..…………….………7
1-4  قطر و بلندي.....…………….…….…………..8
1-5 شكل درخت…..…………….…………………8
1-6 رويش و دير زيستن…..…………….…………..8
1-7 ريشه…..…………….………………………..8
1-8 زادآوري،كشت و بارخيزي….…..………………..9
1-9 چوب و مصرف آن….…..,……………………..10
1-10 شناسايي خواص ماكروسكوپي.……….………...11
1-11 خواص ميكروسكوپي راش………….………….12
1-12 مقطع شعاعي…………….………………….12
1-13 مقطع مماسي….…………….………………14


فصل دوم
2-1 سابقه تحقيقات درزمينه ميزان رطوبت،هم كشيدگي و
         وزن مخصوص.………………………………….15
2-2 سابقه تحقيقات خارجي..……………………….24

فصل سوم
شرح كامل طرح پژوهشي با ذكر روش و نحوه اجرا……...34
3-1 تعيين تغييرات همكشيدگي خطي..…….……….34
3-2 تعيين تغييرات مواد استخراجي..…….………….35

فصل چهارم
خصوصيات محل و خاك و آب و هواي گونه هاي همراه در مورد نمونه هاي مورد آزمايش(جنگل خيرودكنار(منطقه نم خانه) 38
4-1 موقعيت جغرافيايي………………………………..38
4-2 آب و هوا……………………………………….. 39
4-3 خاكشناسي جنگل خيرود(نم خانه)….………………41
4-4 زمين شناسي …………………………………….45
4-5 ليست گونه هاي گياهي…….….………………..…47
4-6 گونه ها و خانواده و جنس گياهان كه در جنگل
 خيرود نم خانه ….….……………………………….49
4-7 تيپ مورد شناسايي در نم خانه….…..…………….62
مشخصات پارسل بخش نم خانه…...……………………64

فصل پنجم
5-1 هم كشيدگي و واكشيدگي…..……………………65
5-2 عوامل موثر بر هم كشيدگي و واكشيدگي…...………67
5-3 عوامل موثر بر روي هم كشيدگي و واكشيدگي….……….70
5-4 تئوريهاي غير يكنواخت بودن هم كشيدگي و واكشيدگي.…73
5-5 اندازه گيري ميزان هم كشيدگي……………………….77
5-6 مقدار هم كشيدگي خطي….………………………….79
جداول ضميمه……………………………………………82
نتيجه گيري…………………………………………….103
فهرست منابع و ماخذ