محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 105 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

فهرست

هدف
مقدمه                       1
بخش اول
شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني
جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور       3
دستورالعمل كنترل اماكن                      4
دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن        6
اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن        7
كليات اجراي طرح          9
فعاليتهاي كنترل اماكن                     10
تهيه روش كنترل اماكن                     15
كدگذاري                      17
تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات                    21

بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي        
دستورالعمل نصب صحيح انشعابات        24
ارزيابي روشهاي برخورد با متخلفين       34


بخش سوم
روشهاي كاهش پرت فيزيكي       
بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن       40
تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن        41
حوضچه هاي شيرآلات                      44
شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعميرآنها      45


بخش چهارم
مدلسازي شبكه توزيع آب         
تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي      52
بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب       54
تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج         60
تعاريف و اصطلاحات رايج در مدلسازي        62
شبيه سازي سيستم توزيع                         65
هدف از مدلسازي و كاربردهاي آن        67
محدوديت هاي مدلسازي                      70
تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب        72
تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب        76
جمع آوري و سازماندهي اطلاعات         79
تهيه مدل اوليه                        87
كد گذاري عوارض          89
چكيده مطالب و ارائه راهكار       96
منابع وماخذ           98