محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲,۸۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 26 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

جرم انتقال مال غير و معامله معارض

« فهرست مطالب »

 

چکيده                              
 مقدمه  
فصل اول ـــ کليات 
   بخش اول ـــ تعريف مال واقسام آن      
   بخش دوم ـــ تعريف غير و متفرعات آن      
   بخش سوم ـــ تعريف انتقال       

فصل دوم ـــ اثر مدني انتقال مال غير     
   بخش اول ـــ عقد غير نافذ                                          
  بخش دوم ـــ عقد باطل                                              
   بخش سوم ـــ تنفيذ       

فصل سوم ـــ اثر کيفري مترتب بر انتقال مال غير                   
   بخش اول ـــ از ديدگاه قانون مجازات عمومي واسلامي                   
   بخش دوم ـــ از ديدگاه قوانين خاص 

فصل چهارم ـــ معامله معارض                                      
   بخش اول ـــ تعريف معامله                                       
   بخش دوم ـــ تعريف معامله معارض                             
   بخش سوم ـــ شرايط جرم بودن و نحوه مجازات آن           
   نتيجه گيري                                                            
منابع و مآخذ