محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 70 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

قاچاق و آثار اقتصادی وفرهنگی آن بر جامعه

فهرست

 


بخش اول – کلیات 10
فصل اول: تعاریف 10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی 13
فصل دوم: انواع قاچاق 14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف 14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق 15
گفتار اول: قاچاق ارز 15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری 17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات 19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات 21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص 24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق 26
مبحث اول: عناصر عمومی 26
مبحث دوم: عنصر مادی 27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی 28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم 29
گفتار سوم: جرم تام 29
بحث سوم: عنصر معنوی 31

بخش دوم 32
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق 33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور 35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا 35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا 36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی 37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر 38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه 39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور 39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت 40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی 42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت 42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان 43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق 43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی 44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی 45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده 46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار 47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن 48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن 48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق 52

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده 56
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق 56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی 56
گفتار اول: سازمانهای شاکی 57
مبحث دوم: مراجع قضایی 58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) 59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی 60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه 62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه 62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف 64
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف 66
گفتار دوم: حق الکشف مأموران 68
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق 68
منابع 73