محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۳,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 30 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

قانون كار

فهرست مطالب

فصل اول
تعاريف كلي و اصولي                                                           5                                                       
فصل دوم
قرار داد كار                                                                                                                                       
مبحث اول- تعريف قرارداد كارو شرايط اساسي انعقاد آن                   6              
مبحث دوم- تعليق قرارداد كار                                                  8                                               
مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار                                                10                                             
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبيل و پرداخت مزاياي پايان كار     14

فصل سوم
شرايط كار
مبحث اول- حق السعي                                                         16
مبحث دوم- مدت                                                                21
مبحث سوم- تعطيلات و مرخصي ها                                         24
مبحث چهارم- شرايط كارزنان                                                27
مبحث پنجم- شرايط كارنوجوانان                                             28