محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۸۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 118 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

فهرست مطالب

  مقدمه
 بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم
 فصل اول – مفهوم و مبنا
 گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن
 گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي
 فصل دوم – قلمرو آزادي پخش
 گفتار اول: آزادي پخش ماهوار
 گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي
 گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي

 

 بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات
 فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي
 گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر
 گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن
 گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر
 گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي
 گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان
 فصل دوم: حق پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي مطلق است يا نسبي
 فصل سوم: محدوديتهاي اصل آزادي اطلاعات
 گفتار اول: آزادي بيان و آزادي اطلاعات و محدوديتهاي آن
 گفتار دوم: حق حفظ حريم شخصي و محدوديتهاي دريافت اطلاعات
 فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادي ارتباطات در عصر جهاني شدن
 گفنار اول: جهاني شدن و جامعه مبني بر اطلاعات و جريان بين المللي آن
 گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
 گفتار سوم: حقوق ارتباطات
 گفتار چهارم: نظم عمومي
 گفتار پنجم: اخلاق
 گفتار ششم: حقوق و حيثيت ديگران
نتيجه گيري و پيشنهادات
پيشنهادات و انتقادات بر محدوديتهاي اصل آزادي ماهواره
فهرست منابع