محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 20 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

فهرست

مقدمه 1
شرح تعقیب و مراقبت 3
طراحی عملیات و مراقبت 4
اهداف تعقیب و مراقبت 5
امکانات مورد نیاز و تجهیزات 7
تعقیب سوزه در حال حرکت با اتومبیل 11
شرح تعقیب سوژه ساکن 12
شرح پوشش 13
معضلات و مشکلات پلیس در تعقیب 14
تعریف مصاحبه و بازجویی و اهداف 16
دسترسی و نتیجه گیری 17
فهرست منابع 19