محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 55 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كليات حسابداری بهای تمام شده

فهرست

فصل اول : مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده
حسابداري بهاي تمام شده ( حسابداري صنعتي )
موارد كاربرد حسابداري بهاي تمام شده
حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده
هزينه براي بهاي تمام شده
تعريف زيان و تفاوت آن با هزينه
دستمزد و انواع آن
مواد و انواع آن
سر بار توليد

فصل دوم :  روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده

فصل سوم : بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي
اجزاي بهاي تمام شدة خدمات
محاسبة بهاي تمام شدة خدمات و نقش آن در مديريت

فصل چهارم: بهاي تمام شدة كالا در مؤسسات بازرگاني
نظام هاي بهاي تمام شده در مؤسسات بازرگاني
نظام دائمي
نظام ادواري
محاسبة بهاي تمام شده كالا

فصل پنجم : بهاي تمام شده در مؤسسات توليدي – نظام اداري
معادله بهاي تمام شدة فروش رفته
صورت بهاي تمام شده كالاي ساخته شده
روش ادواري بهاي تمام شده
ـ نحوة گردش اقلام بهاي تمام شده در روش ادواري
حسابهاي دفتر كل در سيستم ادواري بهاي تمام شده
ثبتهاي لازم در يك دورة مالي
بستن حسابهاي موقت درآمد و انواع هزينه هاي غير توليدي

فصل ششم :حسابداري مواد و بهاي تمام شدة آن
خريد مواد
نحوة ثبت خريد مواد در دفاتر

فصل هفتم :گردآوري اقلام بهاي تمام شدة دستمزد ( نيروي كار )
تعيين ساعات كار عوامل توليد

فصل هشتم :گردآوري اقلام بهاي تمام شده