محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 64 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه مالی حقوق و دستمزد دراداره آموزش و پرورش

فهرست مطالب

 

مقدمه
مفهوم کلی از حسابداری :
تعریف حسابداری :
 تعریف حسابداری دولتی :
مقایسه سازمانهای دولتی با سازمانهای بازرگانی :
تشابه موسسات دولتی با موسسات بازرگانی:
موارد افتراق حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی:
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری دولتی :
اصول و موازین بنیادی حسابداری دولتی :
1-اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل :
2- اصل کنترل بودجه:
3- اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد:
مصارف بودجه عمومی دولت :
طبقه بندی اقتصادی هزینه
تعریف قانون :
1- قانون اساسی :
2- قوانین عادی : 
3-تصویب نامه ها وآئین نامه ها و بخش نامه ها :
بخش نامه:
اصل سلسله مراتب قوانین :
تعریف بودجه :
اصل پنجاه و سه قانون اساسی :
بودجه عمومی دولت :
دیون :
  مفهوم حقوق ودستمزد :
مفهوم حقوق ودستمزد برابر با چیست؟
انواع سیستم های پرداخت  حقوق و دستمزد در کشور:
دایره حسابداری حقوق و دستمزد :
  کنترل سیستم حقوق و دستمزد:
وظایف حسابداری حقوق و دستمزد در مورد لیستهای حقوق و دستمزد:
کنترل های داخلی لازم در قسمت کار گزینی:
پرونده کارگزینی حاوی اسناد و مدارک زیر می باشد:  
سطوح پرداخت:
طراحی یک نظام پرداخت:
توضیح مختصری در رابطه با وزارت آموزش و پرورش :
1) حقوق آموزشی :که شامل موارد زیر می باشد :
2) تکالیف دانش آموز در مدرسه :
طزح خدمت بندی مشاغل معلمان کشور :
1- اخذ ابلاغ اشتغال به کار :
2- اشتغال به کار :
3- نیروهای مازاد :
آئین نامه مرخصی ها :
مرخصی :
 مرخصی های استعلاجی :
مرخصی استحقاقی
چگونگی استفاده از مرخصی بدون حقوق :
    تعاریف حکمی:
  جدول حقوق کارکنان دولت بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
متن ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت :
 فوق ا لعاده  شغل : فوق العاده بدی آب و هوا :
جدول میزان پرداخت فوق العاده بدی آب وهوا      
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی :
فوق العاده محل خدمت :
فوق العاده سختی شرایط محیط کار :
فوق العاده نوبت کاری :
فوق العاده جذب :
 برای محاسبه فوق العاده جذب کارکنان از طریق فرمول زیر:
اثرات تغیر ضریب در حق جذب:
تفاوت تطبیق :
تفاوت حداقل دریافتی :
کمک هزینه عائله مندی :
کمک هزینه اولاد :
حق عائله مندی و حق اولاد باز نشستگان و موظفین :
فوق العاده شغل کارکنان رسمی:
فوق العاده مخصوص کارکنان پیمانی و حق بیمه آنان:
روش برآورد اضافه کار:
کسورات رسمی حقوق :
صندوق بازنشستگی :
   بیمه خدمات درمانی                                  
حق بیمه عمر:
مالیات بر در آمد: 
حقوق مزا یای مستمر نقدی شامل :
مزایای مستمر غیر نقدی :
   مزایای غیر مستمر:
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیت حقوق :
  صندوق ذخیره فرهنگیان:
ماموریت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان :
نحوه تقسیم سود:
بیمه عمرو حوادث  (کارکنان دولت ) :
شرایط عضویت در بیمه عمر :
تعاریف:
تعهدات بیمه گر:
حق التدریس و حق التخصیص :
حق التخصیص :
هزینه های جبرانی :
هزینه نقل ومکان:
هزینه سفر :
کمک هزینه مسکن :
کمک هزینه فوت و ازدواج شاغلین و بازنشستگان :
فوق العاده روزانه :
پاداش ها :
کمک هزینه های غیر نقدی (بن) :
مقررات خدمت نیمه وقت بانوان :
حقوق بازنشستگی :
بازنشستگی :
ثبتهای حسابداری در هنگام پرداخت حوق در ذیحسابی سازمان:
منابع و ماخذ