محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 67 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مضاربه

فهرست

  فروش اقساطي
طبق ماده 338 قانون مدني:
مضاربه
مقدمه
طبق قانون مدني:
ويژگي هاي مضاربه
ضوابط اجرائي:
الف- كالا
ب- سرمايه
ج- مدت
د- بازدهي
هـ – اجراي عمليات مضاربه
و- تغييرات در قرارداد
ز- فسخ قرارداد
ح- تسويه حساب
مقدمه
طبق قانون مدني:
ويژگي هاي مضاربه
ضوابط اجرائي:
الف- كالا
ب- سرمايه
ج- مدت
د- بازدهي
هـ – اجراي عمليات مضاربه
و- تغييرات در قرارداد
ز- فسخ قرارداد
ح- تسويه حساب
ت- تمديد قرارداد
ي- حسابدراي مضاربه
الف- ثبت قرارداد:
ب- ثبت وثائق:
ج- ثبت حق صلح هزينه هاي احتمالي:
هـ- پرداخت سرمايه:
ز- تسويه مضاربه:
سؤال
مسئله اول:
 مشاركت
مقدمه:
1-اجتماع حقوق مالكين متعدد
2-شيئي واحد
3-اشاعه
طبق آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا:
ويژگي ها:
وجوه تمايز شركت مدني و شركت تجاري
حسابدراي مشاركت مدني
ثبت قرار داد
ثبت وثيقه
پرداخت سرمايه
دريافت وجه از شركت
تسويه مشاركت مدني
برگشت اسناد انتظامي