محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 67 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه مالی حسابداری در شرکت های تعاونی

فهرست

پيشگفتار:
مقدمه
تعريف موضوع:
اهداف تحقيق:
اهميت موضوع:
سابقه موضوع :
تاريخچه شرکتهای تعاونی در ايران:
مراحل  انجام  پرژه:
يافته ها:
مراحل اداری تشکیل یک شرکت:
شرکت های تعاونی:
ا همیت و تعریف شرکتهای تعاونی:
مفهوم عام تعاون:
مفهوم خاص واژه تعاون :
تعريف شرکت تعاونی:
شکل گيری نهضت تعاون در ايران
اصول جهانی تعاون:
اصول شرکتهای تعاونی:
اهداف بخش تعاونی:
انواع شرکتهای تعاونی
تعاريف تعاونی های توليد:
تعريف تعاونی های توزيع:
مزایای شرکتهای تعاونی:
عضويت و جايگاه عضو در تعاونی
تعداداعضا در شرکتهای تعاونی:
مراحل تشکیل تعاونی:
تشکیل تعاونی:
وظایف و اختیارات مجمع عمومی  فوق العاده:
هيأت مديره تعاونی:
انواع مجامع عمومی :
وظایف اختیارات مجمع عمومی عادی:
ارکان شرکتهای تعاونی:
تعريف مجمع عمومی:
هیات مدیره:
وظايف واختيارات مربوط به هيات مديره :
مدیر عامل :
بازرس یا بازرسان(رکن نظارتی)
بازرسان تعاونی:
وظایف بازرس یا بازرسان:
حقوق اعضاء تعاونی:
وزارت تعاون:
وظایف و اختیارات وزارت تعاون:
ممانعت ها:
اتحادیه تعاونی :
ارکان اتحادیه:
اتاق تعاون:
اهداف و مقاصد اتاق تعاون:
ارکان صندوق تعاون:
مهمترین وظایف صندوق تعاون :
ویژگیهای صندوق تعاون :
تعاون و کار گروهی:
انواع شرکتهای تعاونی براساس نوع فعالیت
انواع شرکتهای تعاونی از لحاظ عضویت:
ثبتهای مربوط به حسابداری شرکتهای تعاونی
حسابداری شرکتهای تعاونی:
کاهش سرمایه:
تقسیم سود
پاره ای از قوانین و مقررات  بخش تعاون
اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
عـضـو
حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير
مجمع عمومی :
تشکيل و ثبت تعاونی ها
ادغام – انحلال و تصفيه
اتاق تعاون
ساير مقررات
اساسنامه شرکت تعاونی
مقررات مربوط به عضويت
نتيجه گيري :

 

منابع ومأخذ