محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 113 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه  
طرح مسئله و چهارچوب نظري آن  
اهميت يا ضرورت پژوهش 
هدف پژوهش 
فرضيه هاي پژوهش  
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها 


فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
بخش اول: استرس شغلي
شغل چيست  
حرفه  
وظيفه  
گروه شغلي  
تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني  
تاريخچه‌ي روان شناسي كار در ايران  
فشار رواني يا استرس چيست؟  
به طور كلي دو نوع استرس وجود دارد   
عوامل موثر در ايجاد استرس  
استرس شغلي  
مراحل فشار رواني  
نشانه هاي سازگاري عمومي  
چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني  
پيامدهاي فشار عصبي  
چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني  
پيامدهاي فشار عصبي  
تجزيه و تحليل شخصيت نوع A و شخصيت نوع B  
استراتژي‌هاي مقابله با فشار رواني  
استراتژيهاي مقابله فردي  
استراتژيهاي مقابله با استرس در سازمان  
هدف از مشاوره رواني چيست  
تقويت مباني ديني  
بخش دوم: فرسودگي شغلي
فرسودگي شغلي چيست  
فرسودگي شغلي چه زماني رخ مي دهد  
نشانه‌هاي فرسودگي شغلي  
انواع فرسودگي شغلي  
پژوهش هاي انجام شده  
پژوهش‌هاي انجام شده در ايران  
پژوهش هاي انجام شده در خارج  
نتيجه نهايي  

فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماري  
نمونه آماري 
فهرست مطالب
عنوان  صفحه
روش نمونه‌گيري  
ابزار پژوهش  
روش اجرا  
طرح پژوهشي  


فصل چهارم :ندارد


فصل پنجم: بحث  و نتيجه گيري
مقدمه 
محدوديت‌هاي پژوهش  
پيشنهادات پژوهش  
فهرست منابع