محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 81 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش فناوري اطلاعات در توسعه عرصه هاي مختلف كشاورزي

فهرست مطالب

 مقدمه 10
فصل اول 11
1- برخي از اهداف تعامل فناوری اطلاعات(IT) با کشاورزي 12
1-1 سيستم تخصصي در کشاورزي 12
1-1-1 كاربردهاي کشاورزي اين سيستم 13
1-2 حس گرهاي راه دور (Remote Sensing) 15
1-3 نوآوريها در هندوستان 16
1-4 MSSRF 18
1-5  سيتمهاي مشارکت IT کشاورزي در هندوستان 18
1-6 کاربرد IT در دامپروري 19
1-7 استفاده از IT در پرورش گياهان 21
1-8 استفاده از IT در تايوان 21
1-9 IT وسيستمهاي آن در دانشکده هاي کشاورزي 22

 

فصل دوم                                                   24
2- كاربرد فناوري اطلاعات در (IT) کشاورزي دقيق 25
2-1 سايت – ويژه (Site- Specific) 26
2-2 مراحل پردازش اطلاعات در كشاورزي دقيق 27
2-3 تست آزمايشگاهي 28
2-4 كاشت ، چگونه و به چه ميزان 28
2-5 ديده باني محصول 29
2-6 كاربرد مقادير متفاوت مواد شيميايي 29
2-7 مانيتورينگ محصول 30

فصل سوم 32
3- تعامل هدفها وراهبردهای توسعه کشاورزی 33
3-1 جهانی‌شدن‌ اقتصاد و نظام‌های‌ تولید 38
3-2  فرسایش‌ منابع‌ پایه‌ و بحران‌های‌ زیست‌ محیطی‌ 39
3-3  فقر و امنیت‌ غذایی 40
‌3-4 فرصت‌های‌ مقابله‌ با بحران‌ها                                                                               40
3-5 نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی‌، عامل‌ توسعه‌ کشاورزی                                            42
3-6 کارایی در تولید دانش‌ و اطلاعات‌ 43
3-7  دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ و دانش‌ 44
3-8 زیرساخت‌های‌ ارتباطی‌ 44
3-9 رسانه‌ها، مجراها و روش‌های‌ رسانشی 45
3-10 توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی‌ 45
3-11 علل و راه حل هاینابرابری درآمدها در مناطق شهری و روستایی 51

فصل چهارم  56
4-تاثیر فناوري اطلاعات درکشاورزی درجهت کاهش مهاجرت روستائیان 57
4-1 ثروت روستائیان و نقش فناوري اطلاعات در این پدیده   69
4-2 انقلاب ديجيتال در كسب و كار كشاورزي روستائیان                                                 72
4-3 فرصتهاي كارآفريني در زيست بوم ديجيتال كشاورزي 76
4-4 نقش انكوباتورهاي روستايي 77
نتیجه گیری 78
فهرست منابع و مراجع 81