محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 85 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

(Data Mining) داده کاوی

فهرست مطالب

مقدمه ای بر داده‌کاوی 1
فصل اول  3
1-1 مسئله اصلي تحقيق 3
1-2 تشريح و بيان موضوع 3
1-3 ضرورت انجام تحقيق 5
1-4 اهداف اساسي انجام تحقيق  5

فصل دوم 6
2-1 چه چيزی سبب پيدايش داده کاوی شده است؟ 6
2-2  مراحل کشف دانش 8
2-3  جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 12
2-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 14
2-5 داده کاوی و انبار داده ها 14
2-6 داده کاوی و OLAP 16
2-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی 17
2-8 توصیف داده ها در داده کاوی 17
2-8-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها 17
2-8-2 خوشه بندی 18
2-8-3 تحلیل لینک 19

فصل سوم 20
3-1 مدل های پیش بینی داده ها 20
3-1-1 Classification 20
3-1-2 Regression 20
3-1-3 Time Series 21
3-2 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی 21
3-2-1 شبکه های عصبی 21
3-2-2 Decision Trees  25
3-2-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS)  27
3-2-4 Induction Rule  28
3-2-5 (MBR) Earest Neibour and Memory-Based Reansoning -K 29
3-2-6 رگرسیون منطقی 30
3-2-7  تحلیل تفکیکی 31
3-2-8 مدل افزودنی کلی (GAM) 31
3-2-9 Boosting 32

فصل چهارم 33
4-1 سلسله مراتب انتخابها 33
4-2 نگاه عمیق تر به شبکه عصبی 45
4-3 آشنایی با الگوریتم ژنتیک 55
4-4 کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات دانشگاهی 73
4-5 فرآيند تصميم گيري و سياستگذاري کلان 87
نتیجه گیری
فهرست منابع و مراجع


فهرست تصاویر
شكل 2-1 : داده کاوی به عنوان يک مرحله از فرآيند کشف دانش 6
شكل 2-2 : سير تکاملی صنعت پايگاه داده 9
شكل 2-3 : معماری يک نمونه سيستم داده کاوی 10
شكل 2-4 : داده ها از انباره داه ها استخراج می گردند 16
شكل 2-5 : داده ها از چند پایگاه داده استخراج شده اند 15
شکل 3-1: شبکه عصبی با یک لایه نهان  22
شكل 3-2 : Wx,y وزن یال بین X و Y است 23
شكل 3-3 : درخت تصمیم گیری 25
شكل 3-4 : محدوده همسایگی (بیستر همسایه ها در دسته X قرار گرفته اند) 29
شكل 4-1: فرایند عملیاتی 56
شكل4-2 : مورچگان بین منبع غذا و لانه یک مسیر را حفظ می کنند 58   
شكل 4-3: مسیر مورچگان 58
شكل 3-3: مسیر یاب 59
شكل 3-4: میزبانان 59
شكل 3-5: تست انطباق 60
شكل3-6: اتصال 61
شكل3-6: بهینه محلی و بهینه کلی 65
 


فهرست جداول
جدول 1- کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها 82
جدول 2- کاربردهای داده کاوی در موسسات دانشگاهی 84