محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 127 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان

فهرست  مطالب


فصل اول: مقدمه 
1
ـ1ـ مقدمه . 2
1
ـ2ـ بيان مساله .  4
1
ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله  6
1
ـ4ـ اهداف پژوهش .  10
1
ـ5ـ سوالات تحقيق .  10
1
ـ6ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها .  11
1
ـ6ـ1ـ تعريف تفكر  11
1
ـ6ـ2ـ تعريف تفكر غير منطقي  11
1
ـ6ـ3ـ تعريف عملياتي تفكر غيرمنطقي .  11
1
ـ6ـ4ـ تعريف ازدواج .  12
1
ـ6ـ5ـ معيارهاي ازدواج  12
1
ـ6ـ5ـ1ـ معيارهاي زيستي  12
1
ـ6ـ5ـ2ـ معيارهاي روان شناختي  13
1
ـ6ـ5ـ3ـ معيارهاي اجتماعي .  13
1
ـ6ـ5ـ4ـ معيارهاي اقتصادي .  13
1
ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگي 13
1-6-6-
تعريف عملياتي ملاكهاي همسرگزيني 13
1
ـ7ـ متغيرهاي تحقيق .  13
1
ـ7ـ1ـ متغير مستقل  13
1
ـ7ـ2ـ متغير وابسته  14
1
ـ7ـ3ـ متغير تعديل كننده .  14
1
ـ7ـ4ـ متغير كنترل  14
1
ـ7ـ5ـ متغيرهاي مداخله گر  14


فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق 
2
ـ1ـ مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري .  16
2
ـ1ـ1ـ روشهاي شناختي  19
2
ـ1ـ2ـ روشهاي فراخوان عاطفي .  19
2
ـ1ـ3ـ روشهاي رفتاري آشفتگي 19
2
ـ2ـ ماهيت سلامتي و آشتفگي روان شناختي  20
2
ـ3ـ اصول ششگانه نظريه اليس .  26
2
ـ3ـ1ـ اصل اول  26
2
ـ3ـ2ـاصل دوم  27
2
ـ3ـ3ـ اصل سوم .  27
2
ـ3ـ4ـ اصل چهارم  27
2
ـ3ـ5ـ اصل پنجم .  27
2
ـ3ـ6ـ اصل ششم .  28
2
ـ4ـ باورهاي غير منطقي  28
عنوان
صفحه
2
ـ5ـ انواع باورهاي غير منطقي .  29
2
ـ5ـ1ـ تفكر غيرمنطقي تاييد ديگران  30
2
ـ5ـ2ـ تفكر غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود) .  31
2
ـ5ـ3ـ تفكر غير منطقي سرزنش كردن  31
2
ـ5ـ4ـ تفكر غير منطقي واكنش نوميدي  32
2
ـ5ـ5ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات .  32
2
ـ5ـ6ـ تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي .  33
2
ـ5ـ7ـ تفكر غير منطقي اجتناب از مشكلات .  33
2
ـ5ـ8ـ تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي) .  34
2
ـ5ـ9ـ تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويش  35
2
ـ5ـ10ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران  35
2
ـ5ـ11ـ تفكر غيرمنطقي كمال طلبي 36
2
ـ6ـ تاريخچه ازدواج .  36
2
ـ7ـ تعريف ازدواج .  38
2
ـ8ـ فلسفه ازدواج .  39
2
ـ9ـ هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده .  40
2
ـ10ـ انگيزه هاي ديگر .  43
2
ـ11ـ ازدواج و اشكال آن .  43
2
ـ12ـ اقسام ازدواج .  44
2
ـ12ـ1ـ ازدواج يك همسر گزيني .  44
2
ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزيني  44
2
ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزيني .  45
2
ـ12ـ4ـازدواجهاي گروهي  45
2
ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج  45
2
ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعي .  45
2
ـ13ـ2ـ عوامل سياسي  46
2
ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگي  46
2
ـ13ـ3ـ1ـ دين و مذهب  47
2
ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج  47
2
ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر .  47
2
ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادي  47
2
ـ13ـ5ـ عوامل رواني و اخلاقي 48
2
ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفيق و حفظ زناشويي  48
2
ـ13ـ5ـ2ـ ويژگي هايي كه در امر زناشويي نقش دارند.  48
2
ـ13ـ6ـ عوامل جسماني و ژنتيكي .  49
2
ـ13ـ7ـ سن ازدواج  49
2
ـ13ـ7ـ1ـ جنبه رواني  49
2
ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فيزيولوژيكي  49
2
ـ14ـ مهمترين عوامل توفيق در ازدواج .  50
2
ـ14ـ1ـ رشد عاطفي و فكري .  50
2
ـ14ـ2ـ توافق، علايق و طرز تفكر  51
2
ـ14ـ3ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي  52
2
ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسي  53
2
ـ15ـ عوامل موثر در ناپايداري ازدواج .  54
2
ـ15ـ1ـ فقر اقتصادي .  54
2
ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد  54
2
ـ15ـ3ـ بي فرزندي و كم فرزندي  54
2
ـ15ـ4ـ شهرگرايي و رشد صنعت  55
2
ـ15ـ5ـ استقلال مالي و اقتصادي زن .  55
2
ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ   55
2
ـ15ـ7ـ ناراحتي روحي و رواني  55
2
ـ15ـ8ـ ناتواني جنسي .  55
2
ـ15ـ9ـ عدم سازش فكري و اجتماعي  55
2
ـ15ـ10ـ  عدم وجود روابط انساني درخانواده  56
2
ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزيني .  56
2
ـ17ـ همسرگزيني در ايران .  57
2
ـ18ـاصول كلي در انتخاب همسر .  59
2
ـ18ـ1ـ توجه به خانواده .  59
2
ـ18ـ2ـ اخلاق نيك  60
2
ـ18ـ3ـ رعايت اصول كفويت  61
2
ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سني و جسمي  62
2
ـ18ـ5ـ سلامت جسمي و روحي .  62
2
ـ18ـ6ـ علم و سواد .  63
2
ـ18ـ7ـ زيبايي  63
2
ـ19ـ پژوهشهاي انجام شده در زمينه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني...  64


فصل سوم: روش انجام پژوهش 
3
ـ1ـ روش پژوهش و دلايل انتخاب آن .  70
3
ـ2ـ  جامعه آماري .  70
3
ـ3ـ حجم نمونه.  71
3
ـ4ـ روش نمونه برداري 71
3
ـ5ـ روشهاي گردآوري داده ها، ابزارهاي پژوهش.  72
3
ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غير منطقي A.T.I.B 72
3
ـ5ـ2ـ اعتبار و پايايي آزمون تفكرات غيرمنطقي A.T.I.B.  73
3
ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غيرمنطقي A.T.I.B 73
3
ـ5ـ4ـ همساني دروني آزمون A.T.I.B.  74
3
ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهاي همسرگزيني  74
3
ـ7ـ طرح اجراي پژوهش  75
3
ـ8ـ روشهاي آماري.  75


فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 
4
ـ1ـ توصيف داده ها  77
4
ـ2ـ داده هاي جمعيت شناختي  77
4
ـ3ـ تحليل داده هاي مربوط به سوالات تحقيق  87
4
ـ3ـ1ـ سوالات تحقيق .  87
4
ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول .  87
4
ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم .  88
4
ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم .  88
4
ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم  89


فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 
5
ـ1ـ بحث و خلاصه .  91
5
ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقيق  91
5
ـ2ـ1ـ  سوال اول .  91
5
ـ2ـ2ـ سوال دوم .  93
5
ـ2ـ3ـ سوال سوم .  94
5
ـ2ـ4ـ سوال چهارم  97
5
ـ3ـ نتيجه گيري  98
5
ـ4ـ محدوديتهاي پژوهش   99
5
ـ5ـ پيشنهادات .  99


منابع 
منابع فارسي .  102
پيوستها 
پرسشنامه تفكرات غير منطقي A.T.I.B.  104
پرسشنامه مربوط به ملاكهاي ازدواج  109
پاسخنامه آزمون تفكرات غير منطقي .  112