محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 30 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی اداره جهادکشاورزی

فهرست

 

 

 

 

مقدمه                                                                                
چارت سازمان جهاد کشاورزی                                                 
چارت مديريت جهاد کشاورزی                                                 
عمليات و سيستم حسابداری                                                    
حساب تنخواه گردان                                                              
حساب صندوق                                                                     
ايام مرخصی                                                                        
انواع اسناد و دفاتر                                                               
نحوه گرفتن اعتبار                                                                
فرم سند هزينه                                                                    
پايان دوره مالی اعتبارات                                                      
حقوق کار مندان جديد الاستخدام                                              
دفتر روزنامه                                                                      
دفتر کل                                                                            
صورت مغايرت                                                                   
سند هزينه                                                                         
سيستم حقوق و دستمزد                                                        
حقوق و مزايای کارکنان                                                       
سهم کار مند از سود واحد تجاری                                           
کسورات حقوق و مزايا                                                        
حساب تنخواه گردان                                                            
نمونه فرم های مورد استفاده