محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 78 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی بانک ملی ایران

فهرست مطالب

مقدمه:
تاريخچه تأسيس بانك ملي ايران
فصل اول :حسابداري, صندوق, صندوق‌هاي اجاره‌اي
كليات حسابداري
دوره مالي
اصول حسابداري
دفاتر قانوني (دفاتر تجارتي)
1- دفتر روزنامه :
2- دفتر كل:
3- دفتر دارائي:
4- دفتر كپيـه:
دفترداري دوبل
دارايي
بدهـي
سرمايه
درآمد
هزينه
صورتهاي مالي
صورت سود و زيان
صورت حساب سرمايه
ترازنامه
حسابهاي اسمي (موقتي)
حسابهاي واقعي (دائمي)
حسابهاي مختلط يا مخلوط
دارايـي‌ها
بـدهـي ها :
درآمـدها:
هزينـه‌ها:
انتظامي:

فصل دوم :امور صندوق
الف- دريافت وجوه از مشتريان :
ب- پرداخت وجوه به مشتريان
كسري صندوق و عمليات حسابداري آن
فزوني صندوق و عمليات حسابداري آن
پ- تنظيم صورت وضعيت صندوق (سيتواسيون)
ت- دفتر خزانه
ث- نگهداري كليدهاي خزانه :
ج- جابجائي اسكناس و عمليات حسابداري آن :
عمليات حسابداري وجوه ارسالي:
چ-  تأمين تمبر مالياتي (سفته, برات, بارنامه, دسته چك) :
عمليات حسابداري تمبر مالياتي, سفته, برات, بارنامه و دسته چك
عمليات حسابداري دريافت تمبرمالياتي
عمليات حسابداري، تمبر (سفته، برات و بارنامه)
عمليات حسابداري دريافت و فروش تمبر دسته چك
انواع دسته چك
  دسته چكهايي كه‌مورد استفاده مشتريان‌قرارمي‌گيرد درحال‌حاضربشرح‌ذيل‌است:
 دسته چك عهده شعب:
3- دسته چكهاي تضمين شده بانام شهري :
دفتر تحويل دسته چك

فصل سوم : حسابداری اموال منقول (اثاثه)
عمليات حسابداري:
الف-  هنگام خريد يا دريافت اثاثه
ب- نحوه ثبت اثاثه در دفتر موجودي اثاثه
پ- هنگام احتساب ذخيره استهلاك
ت- سرفصلهاي حساب امول منقول (اثاثه) در دفتر معين:
تفكيك سرفصلهاي اثاثه مستهلك نشده بر حسب زمان تهيه و نسبت استهلاك به بهاي تمام
شده اثاثه در دفاتر معين
هنگام نقل و انتقال اثاثه
هنگام فروش اثاثه
مثال1- ورود اثاثه:
مثال2- انتقال اثاثه:
مثال3- فروش اثاثه

فصل چهارم : حسابداری حواله ها
 حواله بين دو واحد در يك شهر:
عمليات حسابداري
عمليات در شعبه فروشنده حواله/ شعبه مبدأ :
عمليات حسابداري
عمليات شعبه پرداخت كننده/ شعبه مقصد :
حواله چك :

فصل پنجم : حسابداری اوراق و اسناد تجاري
 سفته (فته طلب):
بـرات:
تبيين واژه‌ها:
1- براتكش (محيل) :
2- براتگير (محال عليه) :
3- ذينفع يا گيرنده وجه برات (محال له) :
4- متعهد سفتـه
5- واگذارنده:
6- قبول برات:
7- نكــول:
8- تاريخ تحرير و مبلغ برات:
9- تاريخ پرداخت وجه برات:
10- تصريح به اين كه نسخه اول, دوم, سوم, چهارم و يا الي آخر است.
وجوه تمايز بين سفته و برات
اهميت سفته وبرات
مسئوليت امضاء كنندگان برات
انواع ظهرنويسي (پشت‌نويسي)
واخـواست
واخواست در موارد نكول يا امتناع از قبول يا نكول
واخواست عدم تأديه
انواع بروات
بروات وصولي:
وصول بروات:
بروات وصولي عهده شهرستانها:
بروات دريافتي از شهرستانها (وصولي و تضميني آنها):
بروات تضميني:
1- بروات تضميني محلي:
2- بروات تضميني عهده شهرستانها:
 بروات خريداري (خريد دين):
1- بروات خريد دين محلي:
2- بروات خريد دين عهده شهرستانها:
3- بروات دريافتي از شهرستانها و خريداري آنها:
عمليات حسابداري:

فصل ششم : كليات سيستم يكپارچه بانك ملي ايران (سيبا)
مقدمـه :
كليات سيستم يكپارچه بانك ملي ايران (سيبا)
 اهداف سيستم :
 خصوصيات سيستم :
 امنيت سيستم :
عمليـات سيبــا
1- راه‌اندازي تجهيزات سيستم :
2- نحوه تعريف مشتريان در سيستم يكپارچه بانك ملي ايران
الف- مشتري حقيقي:
ب - مشتري حقوقي:
3- نحوه افتتاح حساب براي مشتريان
الف- افتتاح حساب جاري:
ب- افتتاح حساب سپرده كوتاه‌مدت:
پ- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز:
ت- افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند‌مدت:
4- عريف شرايط برداشت از حساب:
5- ـدور دستـه چـك:
6- صـدور دفترچه حساب:
7- عمليات واريزوجه‌به‌حساب‌سپرده‌هاي‌قرض‌الحسنه‌جاري,كوتاه‌مدت‌وپس‌انداز
8- عمليات برداشت ازحساب‌سپرده‌هاي قرض‌الحسنه‌جاري,كوتاه‌مدت وپس‌انداز
9- مليات برداشت از حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
نحوه تأمين نقدينگي صندوق سيستم متمركز (سيبا)
نحوه تسويه صندوق سيستم متمركز در پايان وقت
 بستن شعبه :
عمليات حسابداري سيستم متمركز:
نحوه تأمين دسته چك سيستم متمركز (سيبا)
انواع مانده در سيستم متمركز (سيبا)
مسدود نمودن بخشي از مانده حساب:
جلوگيري از پرداخت چك (مسدود نمودن چك)
عمليات واگذاري چك ساير بانكها
عمليات برگشت چك سيبا
صدور گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك:
عمليات اجرايي عملكرد سيستم در وضعيت برون خطي (OFF LINE)
الف- عمليات قابل انجام در شعبه
ب- ارسال تراكنش‌ها بعد از برقراري ارتباط
پ- كنترل گزارش‌ها
ت- رفـع مغايـرت
1-مراحل صدور ملي كارت
2- درخواست ارتباط حساب به كارت
3- درخواست صدور كارت مجدد
4-درخواست حذف ارتباط حساب از كارت
5- درخواست توليد رمز جديد كارت
دستگاه‌هاي جانبي خدمات كارت
عمليات حسابداري دستگاه PIN PAD
عمليات حسابداري دستگاه P.O.S
نحوه تأمين موجودي دستگاه خودپرداز(A.T.M)
عمليات حسابداري دستگاه خودپرداز
منابع

اقلام مرتبط:

گزارش کارآموزی بانک رفاه کارگـران

 ۷,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی در بانک سینا

 ۶,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی دربانک صادرات

 ۷,۸۰۰ تومان

گزارش کارآموزی در صندوق قرض الحسنه

 ۴,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی بانک ملت

 ۹,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزي کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات

 ۷,۰۰۰ تومان