محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 130 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن

فهرست 

فصل اول – كليات تحقيق
1-1- مقدمه1
2-1- بیان مسئله3
3-1- هدف پژوهش4
4-1- اهمیت تحقیق5
5-1- ضرورت تحقیق6
6-1- فرضیات تحقیق7
7-1- تعریف وا‍ ژه گان اساسی تحقیق8

فصل دوم
1-2- پیشینه پژوهش10

فصل سوم – روش پژوهش
1-3- طرح پژوهش11
2-3- روش های مورد استفاده در تحقیق

3-3- جامعه آماری13
4-3- هدف های کلی14
5-3- طرح پرسش ها بر اساس اهداف15

فصل چهارم- یافته های پژوهش
1- 4- مقدمه18
2-4- ساختمان اتم19
3-4- اجزاء اتم21
4-4- پرتو زایی24
5-4- تاریخچه انرژی هسته ای25
6-4- ایزوتوپ29
7-4- عنصر رادیو اکتیو30
8-4- روش های آزاد شدن انرژی هسته ای33
9-4- فعل وانفعال زنجیری35
10- 4- نیم عمر36
11-4- چگونه انرژی هسته ای مهار می شود38
12- 4- گداخت هسته ای39
13-4- کیک زرد40
14-4- غنی سازی اورانیوم42
15- 4- ضرورت استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای43
16- 4- کاربرد های صلح آمیز انرژی هسته ای44
17-4- باکاربردهای پزشکی انرژی هسته ای بیشتر آشنا شویم53
18-4- ایزوتوپ های رادیو اکتیو برای تشخیص ودرمان امراض55
19-4- پزشکی هسته ای 57
20- 4- ترکیبات نشاندار59
21-4- ایزو توپ های رادیو اکتیو  چشم های بینای پزشکی هسته ای60
22-4- تشخیص بیماری غده تیروئید61
23-4- تشخیص غده در مغز62
24-4- تشخیص کم خونی مزمن63
25-4- تشخیص بیماری دیابت65
26-4- درمان بیماری ها بوسیله مواد رادیو اکتیو66
27-4-  نمودارها70
28-4 – بررسی میزان شناخت افراد جامعه از انرژی هسته ای90
29-4-بررسی نقش انرژی هسته ایدر پیشزفت زندگی انسان ها91
30-4- بررسی تاثیر انرژی هسته ای در بالابردن امنیت اجتماعی92
31-4- بررسی کاربرد انرژی هسته ای درپزشکی93
32-4- نتیجه گیری کلی نمودارها94
33-4- دیدگاه قرآن کریم وائمه اطهار (ع95           

فصل پنجم – بحث ونتیجه گیری
1-5- نتایج اخذ شده از تحقیق101
2-5- محدودیت های تحقیق102
3-5- پیشنهادات103
4-5- خلاصه تحقیق104
منابع وماخذ105
پرسشنامه
پیوست ها