محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۵۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 125 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ Fly back

فهرست مطالب

چكيده 1
چرا از منبع تغذيه سوئيچينگ استفاده مي كنيم؟ 1
مزاياي منابع تغذيه خطي 1
معايب منابع تغذيه خطي 2
مزاياي منابع تغذيه سوئيچينگ 2
 معايب منابع تغذيه سوئيچينگ 3

فصل اول 5
مقدمه 5
توضيح چگونگي كاركرد منبع تغذيه سوئيچينگ 5
رگولاتور سوييچينگ حالت فوروارد 6
رگولاتور سوييچينگ حالت فلاي بك  8

فصل دوم  9
فيلتر EMI 10
خازن انباره، فيلتر ورودي 11
ترانسفورمر 11
يكسوكننده خروجي 12
بخش فيلتر خروجي 12
عنصر حس كننده جريان 13
عنصر بازخورد ولتاژ 13
بخش كنترل 13
انواع آرايشهاي منابع تغذيه سوييچينگ 14

فصل سوم 17
رگولاتورهاي سوييچينگ فاقد ترانسفورماتور ايزوله كننده 17
 رگولاتور Buck  17
رگولاتور افزاينده Boost  20
رگولاتور Buck –Boost 22

فصل چهارم 24
 رگولاتور سوييچينگ با ترانسفورمر ايزوله كننده 24
 رگولاتور فلاي بك  24
رگولاتور پوش پول Push-Pull 28
 رگولاتور نيم پل (Half-Bidge)  31
رگولاتور تمام پل (Full-Bridge) 32
 كاربرد نيمه هادي هاي قدرت در منابع تغذيه سوييچينگ  34
ترانزيستور قدرت دو قطبي BJT  34
MOSFET هاي قدرت 43
 يكسوكننده ها 50
 مدارات مجتمع كنترل كننده منابع تغذيه 53
 حالت (نوع) كنترل ولتاژ 55
حالت (نوع) كنترل جريان 56
حالت كنترل شبه رزونانسي 58
اجزاي مغناطيسي در يك منبع تغذيه سوييچينگ  59
الفباي مغناطيس و فرو مغناطيس ها 59
ترانسفورمر حالت (نوع) فلاي بك 68
روش ترانسفورمر 80
شبكه حسگر ولتاژ 82
سلف فيلتر خروجي ترويج شده از دوسر 83
حفاظت تغذيه و بار از خط ورودي 84
شرايط معكوس كاري خط AC ورودي 85
افت خط (Ac Line Dropout) 86
حالت سوختن خارجي (Brownout Conditions) 86
نشتي و حالت گذرا (Surges and Transients) 87
حالات ورودي DC مغاير 88
حالت ولتاژ كم (Under voltage Conditions) 89
حالت ولتاژ فوق العاده زياد (Uver Voltage onditions) 90
افت خروجي (Line Dropout) 90
تموج (Surges) 91
حفاظت از بار در مقابل تغذيه و خودش 91
ديود زنر (Zener Diode): 93
اهرم ولتاژ فوق العاده (The Over Voltage Crowbar): 94
 روشهاي سخت افزاري براي مقابله با حالت جريان بيش از حد 94
طرح منبع تغذيه و سيستم زمين  96
‌طرح و استفاده از برشگر (clamp) و اسنوبر 100
شماتيك مدار 107
منابع
 
فهرست اشكال
شكل 1: رگولاتور حالت فوروارد و جهت جريانهايش 7
 شكل 2: رگولاتور حالت فلاي بك و جهت جريانهايش 8
 شكل 3: شكل موجهاي نمونه. 9
شكل 4:رگولاتور buck 18
 شكل 5 : رگولاتور boost. 20
شكل 6: رگولاتور Buck-Boost 23
شكل 7: رگولاتور فلاي بك. 27
شكل 8: رگولاتور: push-pull  30
شكل 9: رگولاتور نيم‌پل Half-Bidge 32
شكل 10: رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 33
شكل 11: مدارهاي هدايت بيس ترانزيستور 36
شكل 12: مدارهاي هدايت بيس غيراشباع شونده 37
شكل 13 : مدارهاي هدايت كنندة گيت Mosfet. 44
شكل 14: بالا: منحني B-H نمونه پايين: روش مشاهده و اندازه‌گيري مشخصة B-H ماده. 62
شكل 15: استفاده از عنصر مغناطيسي در حلقة جزئي در رگولاتور سوييچينگ، الف) ترانسفورمر دو قطبي forward، ب) ترانسفومر flyback ناپيوسته، ج) ترانسفورمر flyback پيوسته و سلف و فيلتر نوع forward. 65
شكل 16: حاصل جمع جريان اوليه و ثانويه در يك ترانسفورمر فلاي بك. 69
شكل 17: زمينهاي منابع تغذيه. 99
شكل 18: اسنوبِر. 104

 
فهرست جداول
جدول رگولاتور افزاينده Boost 20
جدول رگولاتور boost. 23
جدول رگولاتور Buck-Boost 27
جدول رگولاتور فلاي بك. 30
جدول رگولاتور: push-pull 32
جدول رگولاتور نيم‌پل Half-Bidge 33
جدول رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 51
جدول مقايسه چهار نوع يكسوكننده 58
جدول كنترلرهاي نوع جريان  67
جدول مقايسه مواد مغناطيس و فرو مغناطيس 67