محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 143 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه مباني و تكنيك هاي روابط عمومي

فهرست مطالب

مقدمه  1
فصل اول
بخش اول تاريخچه روابط عمومي در جهان  4
بخش دوم تاريخ روابط عمومي در ايران  7
تعاريف : روابط عمومي  8
موقعيت ها و وظايف روابط عمومي  27
نتيجه گيري  30

فصل دوم
دانش و تكنولوژي در ارتباطات  31
مراحل تكامل ارتباطات انساني  32
ارتباطات در روابط عمومي  33
مردمداري در دهكده جهاني  34
الف)ايجاد ، حفظ و تداوم اطلاع‌رساني  36
ب)ايجاد ، حفظ و تداوم پاسخگويي  38
ج)ايجاد ، حفظ و تداوم تفاهم  39
ارتباطات ميان فردي اثربخش  43

فصل سوم
انواع روابط انسان با محيط  49
آيين گفتگو  51
وجود ارتباط انسان با حيوانات  55
ارتباطات انسان با طبيعت  55
ارتباطات انسان با ماشين  56
فعاليت درون سازماني برون سازماني  57
از ديگر وظايف روابط عمومي  58
مهمترين وظايف برون سازماني  60
روابط عمومي  62
ويژگيهاي كارشناس روابط عمومي در ارتباط مردمي  64
تبليغات  65
ويژگيهاي كارشناسي روابط عمومي در رسانه ها  67
مرزهاي روابط عمومي و تحقيقات  68
فن آوري نوين در روابط عمومي   73
ويژگيهاي برنامه ريزي صحيح در مديريت زمان  78
آفتهاي عدم برنامه ريزي در روابط عمومي  82

فصل چهارم
بخش اول : فنون و تكنيك ديداري  85
بخش دوم : فنون و تكنيك هاي شنيداري  91
منابع و مأخذ  101