محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۵۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 75 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش كارآموزي نقشه كشي صنعتي شزكت پارس خودرو

فهرست مطالب

 

فصل اول
تاريخچه شركت پارس خودرو
فعاليتهاي شركت
توليدات شركت
وضعيت زمين و ساختمانهاي شركت
توليدات شركت از بدو تأسيس (با ضميمه تصاوير)
تحولات شركت از بدو تأسيس
ساختار سازماني شركت پارس خودرو
امكانات و تجهيزات و توانمنديهاي شركت
بررسي سطح تكنولوژي در شركت پارس خودرو
آرمان شركت
اهداف كلان
سياستها
برنامه ها

فصل دوم
واحد مهندسي و تحقيقات محصول
 بخش نقشه كشي شركت
اداره استاندارد و مشخصات فني شركت پارس خودرو
نحوه اخذ مدارك فني از اداره استاندارد و مشخصات فني
وظايف واحد مهندسي صنايع
وظايف عمده مهندسي صنايع واحد ساخت
قسمتهايي كه با مهندسي صنايع به نحوي در ارتباط اند
تاريخچه زمانسنجي

فصل سوم
تحقيق دوره كارآموزي

فصل چهارم
نقشه ترسيم شده در طول دوره كارآموزي