محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۸,۱۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 181 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها

فهرست

چكيده
«فصل اول»
بيان مسئله
موضوع تحقيق   
ضرورت و اهميت تحقيق
هدف تحقيق  
تعريف متغيرهاي تحقيق

«فصل2»
مقدمه اي كلي راجع به موسيقي و موسيقي درماني
ـ ادبيات تحقيق
تاريخچه موسيقي  
تاريخچة پيدايش موسيقي درماني
انسان و موسيقي
موسيقي و درمان
مقدمه اي بر موسيقي درماني
چهار ركن موسيقي
تعريف موسيقي
موسيقي درماني
روشهاي موسيقي درماني
موسيقي درمانگ را كيست ؟
در موسيقي درماني از چه نوع موسيقي استفاده مي شود ؟
شروع به كار انجمن موسيقي درماني درايران
استانداردهاي موسيقي درماني
موسيقي درماني دستور تجويز شده اي است  
نوع برنامه ها  
طول درمان  
برنامه ها وَ محورهاي موسيقي درماني  
خواندن  
گروههاي كر  
نواختن  
ساختن آهنگ  
بحث وگفتگو پيرامون موسيقي  
گوش دادن به موسيقي  
حركات موزيكال  
گسترش درك فضايي  
كنترل وَ تعادل  
تقويت روحية اجتماعي  
موسيقي توأم با سبك سازي در هيپنوتيزم  
موسيقي بيمارستاني  
موسيقي درماني كودكان  
موسيقي و نياز بشري
تاريخ موسيقي درماني ، فرهنگهاي كهن واوليه  
فرهنگ روم ويونان  
قرون وسطي  
رنسانس  
قرن هفدهم تا نيمة قرن هجدهم  
قرن بيستم  
روانشناسي تمهاي موسيقي  
تمهاي پنجگانه  
تمهاي شيدايي  
تمهاي حزين  
تم هاي هيجاني (هيستريكال)  
تم هاي شاد و فرحبخش  
تم هاي آرام بخش  
اختراع آلات موسيقي  
موسيقي داروي شفابخش  
زيبا شناختي موسيقي ايراني و گونه هاي موسيقي ايران  
موسيقي ايراني وَ حالت هيستريك
 نقش موسيقي در جوامع ايل عشايري ايران   
انقلاب اسلامي و موسيقي ايراني 
اسلام و موسيقي
بيست و دومين گناه كبيره
نگاهي به موسيقي مذهبي امروز
موسيقي الكترونيك
موسيقي متال
كاركرد موسيقي در پزشكي
كاربرد موسيقي در فيزيوتراپي
كاربرد موسيقي در درمان عقب ماندگان ذهني  
كاربرد موسيقي در درمان ناتوانائيهاي يادگيري  
كاربرد موسيقي در درمان ناشنوايان  
كاربرد موسيقي در درمان نابينايان  
كاربرد موسيقي در درمان اختلالات ارتباطي  
تأثير موسيقي بر كودكان روان نژند و دچار اختلالات رفتاري  
«پيشينة تحقيق در داخل و خارج كشور»
تأثير موسيقي بر مغز انسان
تأثير موسيقي بر گياهان
تأثير موسيقي در هنگام ورزش كردن كودكانمان
موسيقي درماني قرآني
تأثير آموزش موسيقي بر تواناييهاي هوشي خردسالان
تأثير موسيقي موتزارت بر سلامت انسان
موسيقي و تأثير آن بر روي اعصاب و روان از ديدگاه منتقدين  
1 ـ آهنگهاي طبيعي و غير طبيعي
1 ـ جلب توجه غير طبيعي (بُهت)  
3 ـ تضييع نيروهاي قضاوت  
4 ـ افسردگي وخمودگي  
5 ـ ضعف اعصاب  
6 ـ تضييع حس بامره  
7 ـ تأثيرات قلبي  
8 ـ فشار خون  
 9 ـ شكست عمر و جوانمردگي  
جايگاه موسيقي در درمان  

«فصل سوم»
مقدمه و توضيح
ابزار جمع آوري اطلاعات
شيوه جمع آوري اطلاعات  

«فصل چهارم»
الف   بخش نظري
ب ) نتيجه گيري
محدوديتها
پيشنهادها
منابع و مآخذ