محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۲۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 62 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

تدريس و روش هاي كلي آن در نظام آموزشي

فهرست مطالب

 


فصل اول: تعاريف و مفاهيم 
مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن 
شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس 
وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني 
تعريف مطالعه و روش هاي آن 

فصل دوم: آيين كلاس داري 
هدف از بررسي آيين كلاس داري 
نقش انگيزه 
نقش انضباط و كنترل 
بحث انضباط شخصي و تاثير آن در كلاس داري 

فصل سوم: روش هاي كلي تدريس در نظام آموزشي 
روش هاي فعال و غير فعال و قوانين اثر و نتيجه 
هدف هاي آموزشي 
مهايت هاي فرايند تدريس 
الف) مهارت هاي پيش از تدريس- تعريف استاندارد- آشنايي با طرح درست و فوايد آن و فرم 
ب) مهارت هاي بپمن تدريس: 1- تنظيم صدا و حركات فيزيكي مربي 2- حفظ شخصيت و احترام مربي 3- فروتني و ادب 4- بيان كافي مطالب درسي 5- اجتناب از ارائه مطالب غير درسي 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كيفيت بيان مطالب 
بررسي فنون عرضه شده به كارآموز و بيان مطالب 
ارجاع اطلاعات كافي براي كارآموز 
انتظاراتي كه كارآموز از مراكز فني و حرفه اي دارد: 
تقاضا و نيازهاي عمومي و كلي در پداگوژي و نحوه برخورد با ديگران 
طريق شناخت افكار و استعدادهاي افراد 
مهارت هاي پس از تدريس 

فصل چهارم: كليات روش هاي تدريس 
1- روش هاي تدريس غير فعال- شيوه مكتبي- شيوه توضيحي- شيوه سخنراني  
2- روش هاي تدريس فعال- شيوه پرسش و پاشخ- شيوه بحث- شيوه اكتشافي 
3- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل 
4- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل 
بحث پاياني 
منابع و مأخذ