محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۳,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 37 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

علل و انواع و درمان اختلالات آفازیا(ناتوانی یادگیری)

فهرست

 چکیده
پایة مفهومی ناتوانائیهای یادگیری
مظاهر توانائیهای یادگیری
فهم
معنی چیست؟
 علل بروز اختلالات یادگیری
تکرار
بازشناسی
تقسیم بندی آفازیها
آفازی بروکا
تولید گفتار
آفازی ورتیکه
آفازی هدایتی
اختلالات تکلمی که اشکال در تکرار کلمات ندارند
آفازی های ترانس کورتیکال حسی و حرکتی
آفازی نامگذاری
آفازی های کلی
درمان