محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۵,۷۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 57 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فرانك لويد رايت

فهرست

مقدمه 1
ورود رايت به عرصة معماري 2
انديشة رايت 3
رايت و بسط معماري در آمريكا 7
تأثير معماران بر رايت 8
رايت و بسط معماري در انگلستان 9
نقشه هاي صليبي و نقشه هاي طويل 10
نقشه غير مقيد 16
شناسايي زيبايي نهفته مصالح ساختماني 18
ديوار در طرحهاي رايت 23
فضاي داخلي 24
استفاده از مصالح و عوامل ساختماني متنوع 25
رايت و نقاشي جديد 26
زبان يك معماري ارگانيك 29
گزيده اي از آثار معماري رايت 32
منابع 55