محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 81 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

فهرست

فصل اول

 طرح تحقيق
 مقدمه
 بيان مسئله
 اهداف تحقيق
 اهميت موضوع تحقيق
 فرضيه هاي تحقيق
 تعريف واژه ها واصطلاحات
 موانع ومحدوديت هاي تحقيق

فصل سوم

 روش تحقيق
 جامعه آماري
 نمونه و روش نمونه گيري
 وسايل جمع آوري اطلاعات
 روش جمع آوري اطلاعات


فصل چهارم

 بررسي سؤال اول تحقيق
 بررسي سؤال دوم تحقيق
 بررسي سؤال سوم تحقيق
 بررسي سؤال چهارم تحقيق
 بررسي سؤال پنجم تحقيق

فصل پنجم
 خلاصه ونتيجه گيري
 پيشنهادات
 منابع و مأخذ