محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۴۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 114 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

فهرست مطالب

فصل اول- طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت واهمیت پژوهش
هدف کلی پژوهش
فرضیه های پژوهش
پیش فرض¬های پژوهش
محدودیت های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم- پیشینه ی پژوهش
مقدمه
زیربنای نظری پژوهش
پلایومتریک
ویژگی تمرین های پلایومتریک
فیزیولوژی تمرین¬های پلایومتریک
اصول اساسی تمرین¬های پلایومتریک
رابطه میان قدرت، توان و سرعت ناجیان غریق
پیشینه¬ی پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
جمع بندی پژوهش های انجام شده

فصل سوم- روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نحوه گزینش آزمودنی ها
متغیرهای پژوهش
ابزارهای اندازه گیری
امکانات تمرینی لازم
نحوه ی جمع آوری داده ها یا نحوه ی اجرای آزمون ها

فصل چهارم
روش¬های آماری پژوهش
روش¬های آماری داده ها
1- آنالیز داده ها( آمار توصیفی )
2- استنباط کلاسیک و نظریه تصمیم( آمار استنباطی)
آزمون فرضیه های مقدماتی
آزمون فرضیه های نهایی

فصل پنجم-بحث،نتیجه گیری،پیشنهادها
مقدمه
متغیر های پژوهش
یافته های پژوهش  
یافته های جانبی پژوهش
بحث، تحلیل و نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی 
پیشنهاد های پژوهش
منابع و مأخذ :
منابع فارسی
منابع انگلیسی