محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 215 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه اشکال،تصاویر و فرمول
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه طراحي پرس هيدروليك

فهرست

مقدمه 1
چكيده 3
فصل اول:  پرس و تجهيزات كمكي صنعت پرسكاري 4         

فصل دوم: انواع پرس هيدروليك 20

فصل سوم: اجزاي پرس هيدروليك 27    

فصل چهارم:  پمپ هيدروليكي 61  

فصل پنجم:   شيرهاي هيدروليكي 92

فصل ششم:   طراحي پرس هيدروليكي چهارستون148    

منابع و مأخذ 215  

فهرست تفصیلی

فصل اول
پرسها و تجهيزات كمكي صنعت پرسكاري
انواع پرس ها
1-1 پرسهاي لنگ
1-2 پرسهاي پيچي
1-3 پرسهاي هيدروليكي
1-4 پرسهاي ويژه
1-5 مزايا و معايب
1-6  انتخاب پرسها

فصل دوم
انواع پرس هيدروليك
1-2 پرس c شكل
2-2 پرس دروازه‌اي
3-2 پرس هيدروليك چهار ستون

فصل سوم
اجزا پرس هيدروليك
3-1 سيستم مكانيكي
3-1-1 ميل هاي راهنما
3-1-2 صفحه ها (Plate)
3-1-3 جك
3-1-4 درپوش سيلندر
3-2  قسمت هيدروليك
3-2-1  روغن هيدروليك
3-2-2  مخزن روغن 
3-2-4 پمپ هيدروليك
3-2-4-1 پمپ چرخدنده ئي
3-2-4-2 پمپ هاي سلول پره‌ئي
3-2-4-3 پمپ هاي پيچي
4-4-2-3 پمپ هاي پيستون محوري
5-4-2-3 پمپ پيستون شعاعي
3-2-5 شيرهاي هيدروليكي
3-2-6  لوله و شيلنگ‌هاي هيدروليكي
لوازم اتصالي لوله و شيلنگ‌ها

فصل چهارم
پمپهاي هيدروليكي
4ـ1 پمپ های دورانی
4ـ2 پمپ های نوع دنده ای
4ـ3 پمپ دورانی با چرخ دنده مار پیچی
4ـ4 پمپ دورانی با چرخ دنده جناغی
بازده پمپ

فصل پنجم
شيرهاي هيدروليكي
5ـ 1 شيرهاي هيدروليك
5-2 شيرهاي كنترل فشار
5-2-1 شير محدود كننده فشار
5-2-1-2 شير محدود كننده فشار با كنترل مستقيم
5-2-1-2 شير محدود كننده فشار با پيش كنترل يا شير محدود كننده فشار با كنترل غير مستقيم( پيلوت كنترل)
5ـ2ـ2 شير كاهش دهنده فشار (رگلاتور فشار)
5-2-3 شير تابع فشار
5-3 شير هاي راه دهنده
5-3-1 ساختمان شيرهاي راه دهنده
5-3-2  انواع شير هاي راه دهنده
5-3-2-1  شير راه دهنده 2/2 با كنترل مستقيم
5-3-2-2 شير راه دهنده-2/3 با كنترل مستقيم
5ـ3ـ2ـ3 شير راه دهنده ـ 2/4 با كنترل مستقيم
5ـ3ـ2ـ4 شير راه دهنده ـ 2/5 با كنترل مستقيم
5ـ3ـ2ـ1 شيرراه دهنده ـ 3/4 با كنترل مستقيم
مواضع سوئيچي
5ـ3ـ2ـ6 شير راه دهنده با كنترل غير مستقيم (پيش‌كنترل يا پيلوت)
5ـ4 شيرهاي يكسو كننده
5ـ4ـ2 شير با مانع برگشت با بازكن هيدروليكي (پيلوت كنترل)
5ـ4ـ2ـ1 كاربرد شير با مانع برگشت ، پيلوت كنترل و شير راه دهنده
5ـ4ـ2ـ2 تشديد فشار درپيستون كار
5ـ4ـ2ـ3 شير با مانع برگشت ، دو پيلوت كنترل (شير با مانع برگشت دولو)
5ـ5 شيرهاي كنترل شدت جريان
5ـ5ـ1 شير گلوئي ثابت
5ـ5ـ2ـ2 شير گلوئي قابل تنظيم
5ـ5ـ2 شير ديافراگمي
5ـ5ـ2ـ1 شير ديافراگمي ثابت
5ـ5ـ2ـ2 شير ديافراگمي قابل تنظيم
5ـ5ـ3 شير كنترل شدت جريان ـ 2 راه
5ـ5ـ4 شير گلوئي قابل تنظيم با مانع برگشت .

فصل 6
طراحي پرس هيدروليك چهارستون
6ـ1 طراحي مدار هيدروليك
6ـ1ـ1 واحد توليد فشار هيدروليكي
6ـ1ـ2 رابط‌ها
6ـ1ـ3 شيرها
6ـ1ـ4 رسم مدار
طرز كار مدار :
6ـ2 طراحي قسمت بدنه پرس هيدروليكي

منابع و مآخذ

فهرست اشکال
شكل 1ـ1: تقسيم بندي پرس ها
شكل 1ـ2: انتقال نیرو
شکل 1-3: انواع پرس ها
شكل 1ـ4: تنظيم كورس
شكل 1ـ5: سيستم دوشاتوني با تعادل وزنه‌اي ديناميكي
شكل 1ـ6: محركه زانويي
شكل 1ـ7: نمودار مسير ـ زمان براي محركه زانويي دوبل
شكل 1ـ8: پرس ميل پيچي
شكل 1 ـ9: پرس 75 تن هيدروليكي پشت باز
شكل 1ـ10: پرس لرزانكي
شكل 2ـ1: پرس هيدروليك C شكل
شكل 2ـ2: پرس هيدروليك دروازه‌اي
شكل 2ـ3: پرس C شكل و پرس دروازه ای
شكل 2ـ4: طرح شماتيك پرس چهارستون
شكل 3ـ1: فیلتر
شكل4- 1: چرخ دنده پمپ دنده اي
شکل 4-2: پمپ دورانی با چرخ دنده مارپیچی
شکل 4-3: پمپ دنده ای ساده
شكل ‍‍‍4-4: بازده پمپ
شكل 5-1: شير تابع فشار
شکل 5-2: شیر کشوئی
شکل 5-3: شیر نشتی
شكل 5-4: شیر یکسوکننده
شكل 5-5: شیر با مانع برگشت
   شکل 5-6: شیر گلوئی ثابت
شكل 5-7: شیر گلوئی قابل تنظیم
شكل 5-8: شیر دیافراگمی ثابت
شکل5-9: شیر دیافراگمی قابل تنظیم

چكيده
با توجه به توسعه روزافزون پرسكاري و نياز مبرم به پرس،امروزه شاهد هستيم كه در صنايع كوچك و محلي، صنعتكاران داخلي اقدام به طراحي و ساخت دستگاه پرس به صورت غير كلاسيك و با روش هاي تجربي مي كنند كه معمولاً با صرف هزينه هاي زياد و اتلاف وقت همراه است و نتيجه در خور توجهي هم ندارد. لذا در اين پروژه بر آنيم تا يكي از ساده ترين و ارزان ترين انواع پرس هيدروليك را كه موارد استفاده زيادي داشته باشد را مورد بررسي قرار دهيم.
در اين مجموعه ما ابتدا انواع پرس ها را با كاربردهاي مختلف آن ها در صنايع معرفي كرده ايم و سپس به تفصيل در مورد اجزاء پرس هاي هيدروليك مطالبي را گردآوري كرده ايم. و در ادامه ساختمان و شكل ظاهري يك پرس هيدروليك چهارستون را با استفاده از نرم افزار CATIA، version 18 كه به روزترين نرم افزار طراحي و تحليلي موجود است پرداخته ايم.