محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 388 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه تصاویر و فرمول
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه چیلر و چیلر جذبی

فهرست مطالب

 

پيشگفتار :
موارد استفاده از تبريد:
بررسي چيلرها :
تعريف تبريد و تهويه مطبوع :
تعريف تبريد:
تعريف تهويه مطبوع:
لزوم استفاده از سيستم هاي تبريد و تهويه مطبوع :
اصول ترموديناميک :
استاندارها و قوانين تبريد:
انتخاب واحد تبريد:
واحد چگالش :
براي واحدهاي سرد شونده با هوا :
عايقها:
محل نصب دستگاه تبريد:
استقرار دستگاهها:
پايه ها و زير سازي :
اتصالات الکتريکي

فصل اول : انواع مبردها
1-1 تخريب لايه اوزون :
2-1 اثرات محيطي تخريبي لايه اوزون:
1-2-1 تغيير در اشعه ماوراء بنفش:
2-2-1 تاثير روي سلامتي انسان ها و حيوانات:
3-2-1 تاثير روي گياهان:
4-2-1 تاثير روي اکوسيستم آبزي:
5-2-1 تاثير روي کيفيت هوا:
5-2-1 تاثير روي مواد:
3-1 تعريف چند اصطلاح:
4-1 شماره گذاري مبردها:
5-1 پتانسيل تخريب لايه اوزن:
6-1 مواد سرما زا:
7-1 خصوصيات مواد سرمازا:
8-1 شناسايي مواد سرما زا به وسيله شماره گذاري:
9-1 طبقه بندي مواد سرمازا:
1-9-1 مواد سرمازاي گروه اول:
1-1-9-1 تري کلرومنوفلور و متان (CCL3F) يا R-11:
2-1-9-1 دي کلرو دي فلورومتان يا R-12:
3-1-9-1 ماده سرمازاي500- R:
5-1-9-1 ماده گرمازاي 503-R:
6-1-9-1 ماده سرمازاي 504-R:
2-9-1 گروه دوم مواد سرمازا:
2-2-9-1ماده سرمازاي 717-R:
3-9-1 گروه سوم مواد سرمازا:
11-1 سيلندرهاي نگاهداري مواد سرمازا:
12-1 فشار سر کمپرسور:
13-1 استفاده از منحني هاي فشار – حرارت:
14-1 روغن هاي مخصوص دستگاههاي سرد کن:
15-1 مقدار ماده سرمازاي مورد احتياج سيستم:
16-1 جايگزين هاي 12-R:
1-16-1 جايگزيني هاي موقتي :
1-1-16-1 مخلوط R-142B/R-22/R-12:
2-1-16-1 مخلوط R-22/R-142B:
3-1-16-1 مخلوط R-22/R-152A:
17-1 توصيه هايي براي کار با R-134a:

فصل دوم : چيلرهای تراکمی
1-2 سيکل تراکمي بخار:
2-2 سيکل سرمايش کارنو :
نمودار درجه حرارت آنتروپي
3-2 روابط سيکل کارنو :
5-2 حدود درجه حرارت :
6-2 به کار بردن بخار به عنوان سرمايش :
7-2 تراکم مرطوب در مقابل تراکم خشک :
8-2 سيکل استاندارد تراکمي بخار :
تحولات اصلي سيکل تراکمي بخار
10-2 سيکل تراکمي بخار واقعي :
11-2 تجزيه و تحليل سيستم تراکمي :
12-2 اجزاي اصلي چيلر هاي تراکمي :
1-12-2 کمپرسورها:
1-1-12-2 كمپرسورهاي پيستوني:
روشهاي رانش:
پيستون و رينگهاي پيستون:
شاتون :
ميل لنگ :
سيل محور :
روغنگاري و خنك كاري:
2-1-12-2 كمپرسورهاي دوّار:
3-1-12-2 كمپرسورهاي گريز از مركز:
ويژگيهاي ساختماني :
سيستم روغنكاري:
نصب و نگهداري:
موتور و تسمه ها:
حفاظت كمپرسور در مقابل برگشت جريان:
نشتي سيل ميل لنگ:
كوبش كمپرسور:
جاگذاري كمپرسور:
راه اندازي واحد تقطير:
خاموش كردن زمستاني سيستمهاي آبي:
ظرفيت كمپرسور :
عوامل تعيين كننده بازده يك كمپرسور
راهنماي عيب يابي سيستمهاي تهويه مطبوع:
2-12-2 کندانسورها :
1-2-12-2 كندانسور هوايي:
2-2-12-2 كندانسورهاي آبي :
مدارهاي آب خنك كننده
3-2-12-2 كندانسور دو لوله اي:
4-2-12-2 كندانسورهاي پوسته و كويل :
5-2-12-2 كندانسور تبخيري:
روشهاي كنترل فشار رانش:
كنترل فشار رانش در كندانسورهاي آبي :
كنترل فشار رانش در كندانسورهاي تبخيري:
كنترل فشار رانش در كندانسورهاي هوايي:
تعمير و نگهداري كندانسور:
اقدامات احتياطي:
طريقة اسيدشويي :
زمان لازم براي شستشو :
تميز كردن كندانسورهاي تبخيري :
روش رسوب زدايي :
گردش اجباري و ثقلي :
3-12-2 اواپراتورها :
اواپراتور پره دار :
اواپراتور لوله ساده :
ساختمان اواپراتور كويلي :
روشهاي كنترل مبرّد :
عوامل تعيين كنندة ظرفيت اواپراتور :
محاسبات اواپراتور:
محاسبة سطح :
تعمير و نگهداري اواپراتور :
تايمر ساعتي :
13-2 تجهيزات فرعي :
1-13-2 مبدل حرارتي :
2-13-2 مخازن موجگير :
3-13-2 جداكننده هاي روغن :
5-13-2 رطوبت گيرها :
6-13-2 صافيها :
7-13-2 صدا خفه كنها :
8-13-2 مادون سردكنها :
9-13-2 شيرهاي يكطرفه :
14-2 تعمير و نگهداري سيستم  :
1-14-2 فشار رانش :
2-14-2 فشار مکش :
3-14-2 شارژ كردن سيستم :
4-14-2 شيرهاي سرويس كمپرسور :
5-14-2 فشارسنجها :
6-14-2 چند راهة آزمايش :
7-14-2 افزودن مبرّد به سيستم :
8-14-2 برداشت مبرّد از سيستم :
9-14-2 افزودن روغن به سيستم :
11-14-2 تخلية گازهاي غيرقابل تقطير از سيستم :
12-14-2 آزمايش تست :
14-14-2 تخلية سيستم :
15-14-2 راهنماي عيب يابي سيستم تبريد تراکمي :

فصل سوم : چيلرهای جذبی
1-3 چيلر جذبي :
3-2 اصول کار چيلر جذبي
3-3 شرح اجزاي اصلي و فرعي چيلر جذبي
1-3-3 مبدل حرارتي :
2-3-3 پمپ محلول
3-3-3 پمپ مايع مبرد
4-3-3 کنترل کننده آب سرد cwc
5-3-3 رله معکوس کننده محلول SCRR
6-3-3 سرريز مايع مبرد :
7-3-3 سطح محلول
8-3-3 کليد الکتريکي هوايي 2 PE , 1 PE 
9-3-3 شير فشار شکن 3PRV , 2PRV
10-3-3 استارتر اتوماتيک ECD
11-3-3 شير کنترل بخار SVM:
12-3-3 شير کنترل آب گرم HWVM
13-3-3 کنترل حد بالا HCL
14-3-3 ترموستات معمولي آب سرد 9TH
15-3-3 ترموستات آب برگشتي RWT
16-3-3 تايمر دستگاه ماخر 4TR
17-3-3 رله ري ست RP
4-3 کريستاليزاسيون
5-3- دما و فشار نقاط مختلف سيکل تبريد جذبي :
-3-6 کنترل ظرفيت برودتي در چيلر جذبي
7-3- سيستم گاز زدايي در چيلر جذبي 
8-3- انواع چيلرهاي جذبي
1-8-3 چيلرهاي جذبي تک اثر (Single Effect)
قطعات چيلر چذبي تک اثره :
2-8-3 چيلرهاي جذبي با اثر مضاعف (Double Effect)
3-8-3 چيلر  هيتر جذبي حرارت مستقيم
سيکل سرمايش :
سيکل گرمايش :
نصب چيلر جذبي حرارت مستقيم :
راه اندازي چيلر جذبي حرارت مستقيم :
استفاده از پمپ خلاء :
تست هيدرو استاتيک و تست نشست در محفظه هاي آب :
سلول پالاديوم (Palladium Cell) :
 3-19 محلول جاذب در سيستم هاي جذبي (LiBr) :
 3-20کريستاليزاسيون :
 3-21پمپ هاي بسته (Hermetic pumps) :
مبدل حرارتي (Heat Exchanger) :
 3-22مشعل ( Bunner) :
تنظيم نسبت هوا به سوخت :( Air- Fuel Ratio Regulation )
 3-23نصب صدا گير  ( Installation Of Silencer) :
 3-24آژير هشدار به منظور جلوگيري از بروز خطر :
 3-25نکاتي در مورد خاموش کردن دستگاه براي مدت طولاني  :
 3-27فونداسيون (Foundation ) :
نصب :
 3-28انتخاب چيلر ( اطلاعات لازم ) :
 3-29فناوري چيلر جذبي براي ساختمانها :
 3-30پيشرفتهاي انجام شده در زمينه تکنولوژي جذبي
 3-31يکپارچه سازي بدون نفوذ هوا :
 3-32تبلور يا کريستاليزاسيون :
 3-33سيستمهاي جذبي داراي ميکروتوربينهاي هم سوز:
3-4 سيستمهاي جذبي هوا – خنک
 3-34افزودني هاي شيميايي :
 3-35 تاسيسات مربوط به چيلر / هيترهاي شعله مستقيم
 3-37کنترل دماي آب سرد شده
 3-38سيستم با دو لوله سرمايش / گرمايش
 3-39معيارهاي انتخاب چيلرهاي جذبي تک اثره – دو اثره آب داغ
 3-40اصطلاحات فني در چيلرهاي ابزربشن :
چيلرهاي ابزربشن دو اثره مدل 16 JS ( نسل قديم ) :
  3-41مزاياي چيلرهاي جذبي ابارا
 3-42موارد استفاده چيلرهاي جذبي
 3-43استانداردها و مقررات
 3-44آرايش موازي
 3-45 آرايش سري
 3-46نگهداري چيلر جذبي
 3-47رسوبات لوله هاي کندانسور
 3-48نحوه ي نگهداري و محافظت از ليتيوم برومايد
3-49 مراحل تخليه گازهاي غير قابل تقطير
3-50  افزودن اتيل الکل به محلول
3-51 تنظيم مقدار مايع مبرد
3-54 تجزيه محلول
3-55 تنظيم کليد قطع کننده دماي پايين (LTCO)
3-56 سيستم سايکل گارد
3-57 تنظيم کنترل ظرفيت
58-3 تعويض ديافراگم شير سرويس
3-59  بازديد پمپهاي بسته
منابع و مآخذ