محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 110 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان

فهرست مطالب

بخش اول - كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان
فصل اول - كالبدشناسي دستگاه تناسلي نريان
(1-1) كيسه بيضه
(1-2) بيضه
تصوير(1-2) نمايي از بافت بيضه كه ارتباط اين بافت بينابيني و لوله هاي اسپرم ساز ديده مي شود
(1-3) اپيديديم
تصوير(1-3) نماي شماتيك كه وضعيت Straight tubules و rate tests را در نريان نشان مي دهد
(1-4)بند بيضه و رگها و اعصاب بيضه
تصوير(1-4) نمايي از مقطع عرضي از استرماتيك كورد و عضلة كرماستر خارجي و شبكة پاپيني فرم
(1-5) آلت تناسلي( قضيب)
تصوير(1-5) نماي شماتيك از سمت چپ پنيس كه ارتباط آن با استخوان ايسكيوم ديده مي شود
(1-6) غدد ضميمه
(1-6-1) غدد وزيكولي
(1-6-2) غدد پروستات
(1-6-3) غدد پيازي – پيشابراهي
فصل دوم - فيزيولوژي تناسلي نريان
(1-2-1) فيزيولوژي بيضه
هورمون شناسي
(2-2-1)( اسپرماتوژنز)
شكل (6) تقسيم سلولها هنگام اسپرماتوژنز اسپرماتوگوني A1 وارد چند تقسيم مي‌توز مي شود تا اسپرماتوگونيهاي A2 ، A3 ، واسطه‌اي ، B1 ، B2 ، ايجاد كند تقسيم نهايي ميتوز ، اسپرماتوگوني اوليه توليد مي كند كه وارد تقسيم ميوزشده بعد از تقسيم اول ميوز ، اسپرماتوسيت ثانويه و بعد از تقسيم دوم ميوز اسپرماتيدها تفكيك يافته بدون تقسيم سلولي بيشتر به اسپرماتوزوئيد تبديل مي شود
(3-2-1) فيزيولوژي اپيديدم
(4-2-1) رفتار جفت‌گيري در نريان


بخش دوم - بررسي ارزيابي توانايي توليدمثل در نريان
فصل سوم- بررسي و ارزيابي توانايي توليد مثل در نريان
(1-3-2) اهداف آزمايشات
(2-3-2) مراحل اصلي آزمايش
( سابقه)
(3-3-2) معاينه عمومي
(4-3-2) معاينه دستگاه تناسلي نريان
( 5-3-2) بررسي اندام تناسلي داخلي نريان
(6-3-2) مشاهده ميل جنسي و توانايي جفت‌گيري نريان
(7-3-2) بررسي بيماريهاي مقاربتي
فصل چهارم - جمع‌آوري و بررسي مني
(1-4-2) انواع مهبل مصنوعي در دسترس
(4-1-1)مهبل مصنوعي مدل ميسوري
مهبل مصنوعي مدل ژاپني
مهبل مصنوعي مدل كلورادو
مهبل مصنوعي مدل CSU ومهبل مصنوعي مدل لن
مهبل مصنوعي مدل لهستاني
(2-4-2) آماده‌سازي مهبل مصنوعي براي استفاده
پرش اسب نر
(3-4-2) جمع‌‌آوري مني
(4-4-2) ارزيابي مني
(5-4-2) تأثير سن برروي ميزان توليد اسپرم
(6-4-2) تأثير چرخش بيضه‌اي بر روي توليد اسپرم
(7-4-2) تأثير باكتريهاي پاتولوژيك بر روي اسپرم
فصل پنجم - «تستهاي آزمايشگاهي سودمند»
(1-5-2) تجزيه و تحليل كاريوتيپ
(2-5-2) بررسي شيميايي پلاسماي مني
(3-5-2) بررسي اسپرم با ميكروسكوپ الكتروني
(4-5-2) بررسي ساختاري كروماتين اسپرم
(5-5-2) تست هاي آنتي بادي ضد اسپرم
فصل ششم - آزمايشات هورموني و نمونه برداري از بيضه
(1-6-2) اندازه گيري هاي هورموني
(2-6-2) نحوه نمونه گيري خون براي بررسي هاي هورموني
(3-6-2) آزمايش تحريك هورموني
(4-6-2) نمونه برداري از بيضه ها
فصل هفتم - پيش بيني باروري نريان
(1-7-2) ملاك هاي دسته بندي
(2-7-2) ويژگيهاي اسبان نر طبيعي (از نظر توليد مثلي)
(1-2-7-2) تعداد اسپرم و كيفيت مني
(3-7-2) توصيه براي اسب هايي كه در گروه طبيعي قرار نمي گيرند
فهرست منابع
EQUINE PRACTICE