محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۸۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 118 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم ژنتيك

فهرست مطالب

فصل اول   مقدمه                                                                                           1

فصل دوم   بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی                                           4  
2-1   مقدمه                                                                                                4
2-2   تعريف فشار خون                                                                                  6
2-3   انواع فشار خون                                                                                    7
2-3-1   علائم                                                                                             7
2-3-2   تشخيص                                                                                         8
2-3-3   درمان                                                                                            8
2-4   افزايش فشار خون                                                                                 11

2-4-1   شکل فشار خون بدخيم يا تشديد شده                                                    12  2-5   عوارض ناشی از فشار خون بالا                                                                  12
2-5-1   نارسايی قلبی                                                                                   12
2-5-2   نارسايی کليه                                                                                   13
2-5-3   ضعف بينايی                                                                                    13
2-5-4   سکته مغزی                                                                                    13
2-5-5   حمله گذرای ايسکمی                                                                        14
2-5-6   فراموشی                                                                                        14
2-5-7   بيماری عروق قلبی                                                                            14
2-5-8   سکته (حمله) قلبی                                                                            15
2-5-9   بيماری عروق محيطی                                                                        15
2-6   شيوه های درمان فشار خون بالا                                                                15
2-7   برخی داروهای پايين آورنده فشار خون                                                        16

فصل سوم   استفاده از الگوريتم ژنتيك در تنظيم پارامترهاي كنترلر PID                      17
3-1   مقدمه                                                                                               17
3-2   کنترلر PID                                                                                        18
3-2-1   مقدمه                                                                                            18
3-2-2   اجزاي كنترلر                                                                                   19
3-2-3   PID پيوسته                                                                                   20
3-2-4   بهينه سازی کنترلر                                                                           20
3-2-5   مشخصات کنترلر های تناسبي-مشتق گير-انتگرالگير                                  21
3-2-6   مثالي از تنظيم پارامترهاي كنترلر PID                                                   22
3-2-6-1   كنترل تناسبي                                                                              23
3-2-6-2   كنترل تناسبي – مشتق گير                                                             24
3-2-6-3   كنترل تناسبي – انتگرالي                                                                25
3-2-6-4   اعمال كنترلر PID                                                                         26
3-3   الگوريتم ژنتيک                                                                                    27    
3-3-1   مقدمه                                                                                           27
3-3-2   تاريخچه الگوريتم ژنتيك                                                                     28
3-3-3   زمينه های بيولوژيكي                                                                         29
3-3-4   فضای جستجو                                                                                 30
3-3-5   مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيک                                                            31
3-3-5-1   اصول پايه                                                                                   31
3-3-5-2   شمای کلی الگوريتم ژنتيک                                                              31
3-3-5-3   کد کردن                                                                                    32
3-3-5-4   کروموزوم                                                                                    32
3-3-5-5   جمعيت                                                                                      33
3-3-5-6   مقدار برازندگی                                                                             33
3-3-5-7   عملگر برش                                                                                 34
3-3-5-8   عملگر جهش                                                                               36
3-3-6   مراحل اجرای الگوريتم ژنتيک                                                              38
3-3-7   همگرايي الگوريتم ژنتيك                                                                    43
3-3-8   شاخص هاي عملكرد                                                                          44
3-3-8-1   معيارITAE                                                                                  44
3-3-8-2   معيار IAE                                                                                   44
3-3-8-3   معيار ISE                                                                                   44
3-3-8-4   معيار MSE                                                                                 45
3-4   تنظيم پارامترهاي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك                              45
3-4-1   تاريخچه                                                                                         46
3-4-2   نحوه تنظيم پارامترهاي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك                   46
3-5   مدل سازي رياضي سيستم تنظيم فشار خون                                                47
3-5-1   مقدمه                                                                                           47
3-5-2   مدل هاي ديناميكي توسعه داده شده                                                      48
3-5-2-1   مدل اول                                                                                     48
3-5-2-2   مدل دوم                                                                                    49
3-5-2-3   مدل سوم                                                                                    50
3-5-2-4   مدل چهارم                                                                                 52
3-6   پياده سازي سيستم تحويل دارو براي تنضيم فشارخون                                   53

فصل چهارم   الگوريتمهاي هم تكاملي هم كارانه                                                    55
4-1   مقدمه                                                                                               55
4-1-1   مفهوم هم تكاملي در طبيعت                                                                55
4-1-2   الگوريتم هاي هم تكاملي ( CEAs)                                                        56
4-2   تاريخچه                                                                                            57
4-3   چرا از الگوريتمهاي هم تكاملي استفاده مي كنيم؟                                          58
4-3-1   فضاي جستجوي بزرگ يا نامحدود                                                         59
4-3-2   عدم وجود يا مشكل بودن بيان رياضي معيار مطلق براي ارزيابي افراد               60
4-3-3   ساختارهاي پيچيده و يا خاص                                                              61
4-4   معايب هم تكاملي                                                                                 62
4-5   طبقه بندي الگوريتم هاي هم تكاملي                                                         64
4-5-1   ارزيابي                                                                                           64
4-5-1-1   كيفيت و چگونگي Payoff                                                              66
4-5-1-2   روش هاي اختصاص برازندگي                                                           66
4-5-1-3   روش هاي تعامل بين افراد                                                               67
4-5-1-4   تنظيم زمان به هنگام سازي                                                             68
4-5-2   نحوه نمايش                                                                                    69
4-5-2-1   تجزيه مسأله به اجزاي كوچكتر                                                         69
4-5-2-2   توپولوژي فضايي                                                                           69
4-5-2-3   ساختار جمعيت                                                                            69
4-6   چهارچوب كلي الگوريتم هم تكاملي همكارانه                                                70
4-7   مقاوم بودن در الگوريتم هاي هم تكاملي هم كارانه                                         70
4-8   تئوري بازيهاوتحليل الگوريتم هم تكاملي براساس مفاهيم تئوري بازي تكاملي         72
4-9   زمينه هاي كاربرد الگوريتم هاي هم تكاملي                                                  75

فصل پنجم   شبيه سازي ها و نتايج                                                                    78
5-1   مقدمه                                                                                               78
5-2   كنترل بهينه فشارخون حين عمل جراحي توسط الگوريتم ژنتيك                      78
5-2-1 شبيه سازي سيستم كنترل اتوماتيك فشارخون با كنترلر PID والگوريتم ژنتيك  79
5-2-1-1  انتخاب مدل رياضي                                                                       79
5-2-1-2   انتخاب كنترلر                                                                              80
5-2-1-3   انتخاب تابع برازندگی برای الگوريتم ژنتيک                                           81
5-2-1-4   اعمال کنترلر و عمل کردن الگوريتم ژنتيک                                           82
5-2-2   نتايج شبيه سازی                                                                              84
5-2-3   پاسخ هاي حاصل از اجراي برنامه شبيه سازي شده                                     85

فصل ششم   نتيجه گيري و پيشنهادات                                                               88
6-1   نتيجه گيري                                                                                       88
6-2   پيشنهادات                                                                                         89
مراجع                                                                                                       90 

 

فهرست شكل ها

شكل 3-1   شماي كلي كنترلر PID                                                                  19
شكل 3-2   مثالي از تنظيم پارامترهاي كنترلر PID                                               22
شكل 3-3   پاسخ پله سيستم حلقه باز                                                               23
شكل 3-4   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر تناسبي                                24
شكل 3-5   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر PD                                     24
شكل 3-6   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر PI                                      25
شكل 3-7   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر PID                                   26
شكل 3-8 : تبديل فنوتيپ ها به ژنوتيپ ها وبالعكس                                              29
شكل 3-9   نمونه اي از فضاي جواب                                                                  30
شكل 3-10 نمايش يك كروموزوم n بيتي در پايه عددي m                                     33
شكل 3-11   عمل برش تك نقطه اي                                                                35
  شكل 3-12 : عمل برش چند نقطه اي                                                              35
شكل 3-13   عمل برش يكنواخت                                                                     36
شكل 3-14   عمل جهش                                                                               37
شكل 3-15   مراحل اجراي الگوريتم ژنتيك                                                         39
شكل 3-16   مدل چرخ رولت                                                                          40
شكل 3-17   بلوك دياگرام سيستم كنترل با كنترلر                                               53
شکل 4-1   سلسله مراتب طبقه بندي ويژگي هاي يك الگوريتم هم تكاملي                  65
شکل4-2   الگوريتم هم تكاملي هم كارانه ترتيبي خلاصه شده                                   71
شکل 4-3   ماتريس امتيازدهي                                                                        74
شكل 5-1   شماي كلي سيستم                                                                        79
شكل 5-2   فلوچارت سيستم كنترل فشارخون                                                     83
شکل 5-3   شبيه سازی کنترلر PID                                                                 84
شکل 5-4   شبيه سازی سيستم کنترل فشارخون                                                 84
شكل 5-5   مقدار برازندگي ها در هر نسل                                                           86
شكل 5-6   ضرايب كنترلرPID                                                                        86
شكل 5-7   خروجي سيستم در حالتي كه فشار از حالت مطلوب بيشتر است                 87
شكل 5-8   خروجي سيستم در حالتي كه فشار از حد مطلوب كمتر است                     87


فهرست جداول

جدول 3-1   اثرات كنترلرهاي    ،   ،                                                      21        جدول 3-2   نمونه اي از عمل جهش                                                                 37             جدول 3-3   انتخاب كروموزوم ها با استفاده از مدل چرخ رولت                                 41  جدول 3-4   محدوده پارامترهاي مدل ديناميكي سيستم فشارخون                           51
جدول 3-5   مقادير تعيين شده براي پارامترهاي مدل                                           52                جدول 3-6   مقادير پارامترهاي فرمول رابطه بين تغييرات فشارخون و سرعت تزريق دارو 53
جدول 5-1   انتخاب عدد مناسب براي پارامترهاي مدل فشارخون                              80